Manavgat'ta 2 milyon 97 bin liraya arsa satılıyor!

Manavgat'ta 2 milyon 97 bin liraya arsa satılıyor!

Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünden bugünkü resmi gazetede verilen ilana göre Manavgat'ta 2 milyon 97 bin liraya arsa satılıyor. Gayrimenkulün ihalesi, 16 Ocak 2014'te saat 10.30'da yapılacak...


Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünden:


AÇIKLAMALAR

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatte Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünce ücretsiz görülebilir.

3 - Taşınmazın İhalelerine iştirak etmek isteyen Gerçek Kişilerin: Geçici teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) herhangi biri kabul edilebilir. Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir. Nüfus cüzdan örneğini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise; bunlara ilaveten idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri Yada 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri zorunludur.

4 - Taşınmazın satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Ayrıca 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaf olunacaktır.

5 - Talep edilmesi halinde, taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin tahsil edildikten sonra kalan kısmı için, 2 yılda ( 3'er aylık dönemler halinde) 8 eşit takside kadar ödenebilecektir. Taksitli satışlarda Kanuni faiz oranı uygulanacak olup, şu an ki Kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.

7 - Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait şerh, beyan ve muhtesat bulunan taşınmazın ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile 3. kişi arasında çözülecektir.

8 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (www.milliemlak.gov.tr) - (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) 0 242 - 742 05 76

İlan olunur.Sıra No

Köyü/Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Haz. Hissesi

Cinsi

Fiili Durumu

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati
1

Kızılağaç

215

2

2.097.00 m2

Tam

Arsa

Boş

İmarlı

2286/45

2,097,000.00 TL

525,000.00 TL

16.01.2014

10:3010491/1-1