08 / 12 / 2023

Manisa Akhisar'da 10 bin metrekarelik arazi satılıyor!

Manisa Akhisar'da 10 bin metrekarelik arazi satılıyor!

Akhisar Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Manisa Akhisar'da yer alan 10 bin metrekarelik araziyi satışa çıkardı. Arazinin satış ihalesi 30 Kasım tarihinde yapılacak.Akhisar Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Manisa Akhisar'da yer alan 10 bin metrekarelik arazi için satış ihalesi düzenliyor.

Söz konusu arsanın satış bedeli 20 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 2 milyon TL olarak belirlendi.

Kısmen yol ve konut alanında kalan arazinin satış ihalesi 30 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

Manisa Akhisar da 10 bin metrekarelik arazi satılıyor!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Akhisar Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
(a) Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adres yazılır.
(b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
(c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
(ç) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır
denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
(d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

2- İhale, Paşa Mah. 19 sokakta yer alan Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.30 - 17.30) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
5- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir
6- 4706 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) T.C. Kimlik Belgesi.
b) Türkiye 'de Kanuni İkametgâh sahibi olmak ve tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk
vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
d) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.akhisar.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr
adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 414 19 21
İLAN OLUNUR.

Şanlıurfa Karaköprü'de satılık 4 arsa!

Düzce'de konut imarlı iki arsa satılacak! İhalesi 19 Aralık'ta!

Son dakika! Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem!

Geri Dön