08 / 12 / 2023

Düzce'de konut imarlı iki arsa satılacak! İhalesi 19 Aralık'ta!

Düzce'de konut imarlı iki arsa satılacak! İhalesi 19 Aralık'ta!

Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Düzce Gümüşova ve Merkez'de yer alan iki adet arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsalar konut alanı imarlı olarak belirtildi.Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Düzce Gümüşova ve Merkez'de yer alan iki adet arsa için satış ihalesi düzenliyor.

Yakabaşı Köyü ve Kazukoğlu Mahallesi'nde yer alan arsaların yüz ölçümleri 4 bin 904 metrekare ve 2 bin 296 metrekare olarak belirtildi.

Konut alanı imarlı arsaların tahmini bedelleri 7 milyon 358 bin TL ve 6 milyon 981 bin TL, geçici teminat bedelleri ise 1 milyon 471 bin 600 TL ve 1 milyon 396 bin 200 TL olarak açıklandı.

Söz konusu satış ihalesi 19 Aralık 2023 tarihinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin, nüfus cüzdan fotokopisinin (aslının ibrazı gerekmektedir) ve yasal yerleşim yeri belgesinin (ikametgâh ilmühaberi); Tüzel kişilerin ise, siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden ihalenin yapıldığı yıl (2023) içinde alınmış sicil kayıt belgesinin ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin; ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi
aslının,
c) Gerçek kişiler adına vekâleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekâletname örneğinin (aslının ibrazı gerekmektedir);
3- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde ücretsiz olarak görülebilir; ihale günü hariç taşınmazların zeminde yerleri gösterilebilir (Müdürlüğümüz imkanları ölçüsünde).

5- Taşınmaz satışı ihalelerinde;
a) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince; satış bedelleri defaten ödenebileceği (satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.) gibi 5.000 TL'yi (Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 1.000 TL) aşması ve talep edilmesi halinde satış bedelinin en az 1/4' ü peşin, kalan kısmı kanuni faizi ile birlikte 2 yılda üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitlerle ödenebilir. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.
b) Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL 'ye (beşmilyonTL) kadar olan kısmı için %1(yüzdebir), 5.000.000,00 TL'den (beşmilyonTL) 10.000.000,00 TL'ye (onmilyonTL) kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), 10.000.000,00 TL'yi (onmilyonTL) aşan kısmı için %0,25 (onbindeyirmibeş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu taşınmazlar hakkında http://www.milliemlak.gov.tr ve http://duzce.csb.gov.tr internet adresinden bilgi alınabilir.
Adres : Camikebir Mh. İstanbul Cd. No:45 Valilik Yerleşkesi C Blok 81100 Merkez/DÜZCE
Tel : 0380 524 58 27-28-30
Faks : 0380 524 16 21
İLAN OLUNUR. 

TOKİ Yozgat projesi için düğmeye basıldı! 380 milyon TL'lik yeni proje geliyor!

Milli Emlak'tan Isparta'da konut imarlı arsa!

KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler Mart 2024'te teslim!

Geri Dön