08 / 08 / 2022

Mertas Grup Proje İnşaat Nakliyat Ve Hafriyat Limited Şirketi kuruldu!


Mertas Grup Proje İnşaat Nakliyat Ve Hafriyat Limited Şirketi Ataşehir’de  500 bin TL sermaye bedeli ile Ömer Mert tarafından kuruldu.



Mertas Grup Proje İnşaat Nakliyat Ve Hafriyat Limited Şirketi Ataşehir’de  500 bin TL sermaye bedeli ile Ömer Mert tarafından kuruldu.

Mertas Grup Proje İnşaat Nakliyat Ve Hafriyat Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, HAFRİYAT a--Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. b-Konusu ile ilgili her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. c- Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri yapmak . d-Tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işleri yapmak. YURT İÇİ - YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO a. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. b. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. c. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. d. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. ŞİRKET YUKARIDAKİ KONULAR DIŞINDA; 1-Yürürlükteki ithalat ihracat rejimi kapsamında ve diğer kanunlara riayet etmek kaydıyla her türlü malın imalatı,ithalatı ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. 2-İşletme amaç ve konusunu gerçekleştirilmesi için her türlü menkul mal ve her türlü gayrimenkul iktisap etmek,iktisap ettiği menkul mal ve gayrimenkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devir etmek, bunların üzerinde ipotek vs. ayni hakları tesis etmek menkul ve gayrimenkullerin üzerinde hak ve alacakların temini için her türlü ipotek ve teminat almak. 3-Şirketin konularını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan kısa, uzun ve orta vadeli istikrazlar ve akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek herhangi bir senedi tanzim kabul ve ciro etmek şirketin gayrimenkullerini kısmenve tamamen ipotek etmek rehin olarak vermek veya benzeri işlemlerde bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının menkul gayrimenkul nakil vasıtası ve benzeri ayni hakları ve değerleri üzerinde ipotek tesisi etmek ve bunları rehin olarak almak şirket lehine alınan ipotekleri fek etme,almak ve satmak. 5-Konusu ile ilgili mümessillik ,müşavirlik , satıcılık, acentelik ve komisyonculuk işleri yapmak. 6-Konusu ile ilgili tesisler kurmak,satın almak , işletmek ve kiralamak ,kurulmuş yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek ,ortak olmak, aracılık etmemek kaydı ile hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak,gerektiğinde elden çıkartmak , devretmek ,teminat olarak göstermek , teminat olarak kabul etmek , menkul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.