Mfd Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mfd Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Mfd Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mfd Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Sancaktepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Görkem Bumin tarafından kuruldu. Mfd Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Sancaktepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Görkem Bumin tarafından kuruldu. 

Mfd Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Hazır beton santrali kurmak, işletmek, kiraya vermek, ürettiği betonları pazarlamak, tesisle ilgili her türlü araç, iş makinesi, teknoloji ve bilgi satın almak veya transfer yapmak. Yapı ve beton elamanları tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, ürettiği mamulleri yurtiçi ve yurt dışında pazarlamak. Hazır beton üretimi yapan işletmeler ile sözleşmeler yapmak, satış, dağıtım, pazarlama ve aracılık işlerini yapmak. 2- Çimento ve benzeri her türlü bağlayıcı maddeleri, her türlü ambalaj malzemelerini, işletmede kullandığı malzemeleri imalini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Çimento üretimi ile ilgili olarak fabrikalar kurmak, bu tür şirketlere iştirak etmek, gerek kendi kuracağı gerekse iştirak edeceği şirketler için etüt ve projeler hazırlamak, bunları tesis ve idare etmek. 3- İşletme kullandığı hammaddeleri istihracını yapmak, bu hammaddeler istihracı için gerekli olan maden kanunu, İl Özel idareler kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesine göre maden arama ve işletme ruhsatı, mermer arama ve işletme ruhsatı çıkarmak, TC Maliye Bakanlığı hükmü ve tasarrufu altındaki taşınmazları satın almak, kiralamak ve işletmek. Yurt içinde ve dışında şirketin faaliyet alanı içine giren ürünlerin elde edilmesi için gerekli her türlü madencilik faaliyetlerinde bulunmak, taş ocağı işletme, bunlarla ilgili maden ruhsatı ve imtiyazı almak ve devir etmek, faaliyette bulunduğu madenlerle ilgili her türlü tesisi kurmak, bu faaliyetlerden elde ettiği madenleri yurt içinde ve dışında satmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; a. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili olarak her türlü ticari ve mali, idari ve sınai faaliyetlerde bulunarak ihracat, ithalat, imalat, taahhüt, fason, dahili ticaret, nakliyat, toptancılık ve perakendecilik, dağıtım ve pazarlamacılık, iç ve dış mümessillikler yapabilir. Bunlarla ilgili planlama ve teşkilatlanma organizasyonları ile iç ve dış ihalelerle ilgili çalışmalara katılabilir. b. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü ürünleri internet, radyo, tv, gazete gibi basın yayın, elektronik ortamlar üzerinden satışını, pazarlamasını, e-ticaretini, ithalat ve ihracatını yapabilir, veri hazırlayarak, satabilir, ya da bunları kiraya verebilir, basılı veya internet üzerinden yayınlayabilir. c. Şirket amacına ulaşabilmek için konusuna giren hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, hisse, tahvil ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile alabilir. d. Şirket amacına ulaşabilmek için konusuna giren ve gerekli olan tesisleri, gayrimenkulleri iktisap, devir, ferağ edebilir, kiralayabilir, satış mağazaları, fabrika, depo, şantiye ve benzeri tesisler inşa edebilir ve bu gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, alım ve satım işleri yapabilir. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlara teminatlar verebilir ve alabilir. e. Şirket amacına ulaşabilmek için kendi ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarını temin açısından şirket lehine ve aleyhine, kendi ve üçüncü şahısların gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir; marka, ihtira beratı, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, devir, ferağ edebilir, lisans anlaşmaları yapabilir. f. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir. Bununla ilgili iç ve dış krediler kullanabilir. g. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir, ajanslıklar tesis edebilir. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ya da gerçek kişilerle işbirliği ve ortaklık kurabilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, mümessillik alabilir veya verebilir. h. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kara, hava ve deniz araçları, binek ve nakil araçlarını alabilir, satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, devredebilir, ithalat ve ihracatını, pazarlamasını ve dağıtımını yapabilir. i. Şirket amacına ulaşabilmek için üçüncü şahıs lehine menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotek koydurabilir, üçüncü şahıs lehine kefil olabilir, her türlü kredi alabilir bunlarla ilgili ilzam edici bütün işlemleri yapabilir. Taşınmazlarını gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir. j. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası paneller, forumlar, organizasyonlar, eğitim seminerleri, fuarlara iştirak edebilir. Bu konu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalarla yeni ortaklıklar teşekkül ettirilebilir, işbirliği yapabilir. Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir, üstlenilen işleri taşeronlara devredebilir, gerektiğinde bu işler için taşeronluk yapabilir. k. Şirket amacına ulaşabilmek için Devletin bütün daire ve müesseselerinde, belediyelerde, kamu iktisadi işletmelerinde konusu ile ilgili her nevi artırma, eksiltme ve ihalelere iştirak edebilir, teklif verebilir ve ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Mfd Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Eyüp Sultan Mahallesi Cemali Sk.No:6 Sancaktepe