MHM Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

MHM Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! MHM Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

MHM Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Memduh Öztürk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Halil Şeker ile İsmet Anaç Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 5 milyon TL'lik sermaye ile kuruldu.MHM Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Memduh Öztürk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Halil Şeker ile İsmet Anaç Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 5 milyon TL'lik sermaye bedeli ile 10 Haziran 2014 tarihinde kuruldu. 


MHM Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.ve işletmek Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı Resmi Kuruluşların, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Bütçeli Daireler, Mahalli İdareler, Belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü mimarlık-Mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. Bilumum ticarete konu olabilecek her türlü ticari malların, ürünlerin, cihazların, alet ve edevatların, araç, gereç ve yedek parçaların alımı, satımını, ithal ve ihracını ve pazarlamasını yapmak.   Şirket yukarıdaki maddeler halinde belirtilen konularını gerçekleştirmek için genel olarak şu işleri yapabilir. Konusu ile ilgili gerekli her çeşit malzeme, araç, gereç, demirbaş eşya ile alet ve edevat, konusuna giren makine ve tesisleri ve donanımları alabilir, satabilir, imal edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. Finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. Nakliyatını yapıp pazarlayabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir. Birleşebilir, devralabilir. Faaliyette bulunurken yurt içinde ve dışında bürolar, depolar, özel antrepolar, atölyeler kurup işletir. Bunların ihtiyacı olan gıda ve diğer malzemeleri tedarik eder, depolar, sevk eder, yurt dışındaki birimlere ihraç eder. Konusu ile ilgili olarak faaliyette bulunurken işleri için lazım olan ve olacak gayrimenkul, menkul, mal ve vasıtaları,  hakları, satın alır, inşa eder veya ettirir, kiralar, kiraya verir, satar. Gayrimenkullere İlişkin Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan hususlar ile irtifak, ipotek ve diğer rehin haklarını tesis ile lehine yapılanları kabul ve fek edebilir, keza mevzuu içinde gerekli hukuki muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü ticari işletmelerde pazarlama, komisyonculuk yapabilir, konusu ile ilgili her türlü emtia ve makine, hammadde, yarı mamul maddenin imalatını, ticaretini, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını yapabilir. Şirket konusuna giren faaliyetleri yürütmek için iç ve dış finansman kaynaklarından uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, her nev'i ticari senetler ihdas, kabul ve ciro edebilir. Bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek edebilir Emval ve kefalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir. Gerek kendi gerek üçüncü kişilerin borçlarının temini için bir diğer gerçek veya tüzel kişi lehine kefalet, rehin, ipotek vs. her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir, verebilir. Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunabilir. Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için nakliyat, mümessillik, acentelik, distribütörlük ve komisyonculuk işlerini yapabilir. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin bu konularda mümessilliklerini, distribütörlüklerini, acenteliklerini alabilir ve bu tür işler için yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, distribütörlükler ve acentelikler verebilir. Şirket konusuna giren mamullerin nakli, pazarlaması dağıtımı için gerekli tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina alabilir, satabilir.


MHM Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, Gürpınar Yolu Kaya Millenium AVM, Kat:9 No:150