08 / 12 / 2023

Milli Emlak'tan Yalova'da konut imarlı arsa!

Milli Emlak'tan Yalova'da konut imarlı arsa!

Çiftlikköy Milli Emlak Şefliği, Yalova Çiftlikköy'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsa 4 kat konut imarlı olarak belirtildi.Çiftlikköy Milli Emlak Şefliği, Yalova Çiftlikköy'de yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor. 496,77 metrekare alana sahip arsa 4 kat konut imarlı arsanın satış ihalesi 19 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. 

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 10 milyon 482 bin TL, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 48 bin 200 TL olarak belirtildi.

Milli Emlak tan Yalova da konut imarlı arsa!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Çiftlikköy Milli Emlak Şefliğinden:

1) Aşağıda tapu bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile, belirtilen tarih ve saatte Çiftlikköy Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak komisyonca Çiftlikköy Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Geçici teminatı yatırmaları (Geçici teminat bedeli T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR51 0001 0023 5400 0010 0063 20 İBAN numarasında TC Ziraat Bankası Çiftlikköy Şubesine yatırılması halinde Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Malmüdürlüğünden alınacak teyit yazısının ihale saatine kadar İhale Komisyonuna İbrazı şarttır.
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, (2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun uyarınca Yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması), (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.)
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname verilmesi halinde belge aslını veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğini ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Satış Bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çiftlikköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale
komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 6) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.yalova.csb.gov.tr adresinden görülebilir.
7) Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (Beşmilyon TL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyon TL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. 

Milli Emlak'tan Yalova'da konut imarlı arsa!

ABD'de konut kredisi başvuru oranları yüzde 5,7'ye düştü!

Ankara'daki millet bahçesinin maliyeti üçe katlandı!

Geri Dön