01 / 07 / 2022

Mir Hızır Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Mir Hızır Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de Nihat Yalavaç tarafından kuruldu.Mir Hızır Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de Nihat Yalavaç tarafından kuruldu.

Mir Hızır Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
l. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü konut, komple fabrika bina ve tesisat işleri iş yerleri sanayi siteleri yol köprü inşaatı ve her türlü onarım işleri yapmak veya yaptırmak özel ve tüzel kişilerle iktisadi ve benzeri kuruluşlarla bu hususlarda İşbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlarla ilişkilerini kesmek tasfiye etmek veya satmak. Turistik oteller ve moteller kamp yerleri tatil köyleri eğlence yerleri tesis ve inşa etmek. 2. Her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak ve taşeron firmalara yaptırmak ve ayrıca İnşaat malzemeleri satışı yapmak ve konu ile ilgili araç ve gereçlerin alım satımı pazarlaması ile ithal ve İhracını yapmak. 3. Mühendislik hizmetleri plan proje teknik müşavirlik statik hesapları parselleme işleri harita hizmet ve işlemleri taşeronluk ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 4. Şirket konusuna giren işlerle İlgili kontrol ve müşavirlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 5. Şirket konusu ile ilgili her nevi prefabrik yapı elemanları ile her türlü inşaat malzemeleri ahşap ve madeni doğrama İşlerini İnşaat yapı elemanlarını kalıp ve iskele elemanlarının imalatı dahili ticareti ithalat ve ihracatını yapmak yurtiçinde ve yurt dışında pazarlamak. 6. Şirket konusu ile ilgili teçhizatını ve makine parkı ile ekipmanını kurmak satın almak ithal etmek gerektiğinde bunları satmak ve başkalarına devretmek. 7. Şirket konusuna giren işlerle ilgili yurt içinde veya yurt dışında organizasyonlar kurabilir başka organizasyonlara iştirak edebilir, müteahhitlik hizmetlerini başka şahıs veya şirketlerle ortaklık şeklinde veya münferit işler olarak gerçekleştirebilir taahhüt hizmeti veren başka şirketlere ortak olabilir ihalelere birlikte veya münferiden iştirak edebilir iş ortaklığı şeklinde başka şahıs ve şirketlerle çalışabilir. 8. Şirket konusuna giren işlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında depo ardiye işletmeciliğini yapmak yükleme, boşaltma ve depolama tesisleri kurmak bununla ilgili makine parkı ve ekipmanını kurmak başkalarına ait depo ve ardiyelere ortak olmak satın almak gerektiğinde satmak veya kiraya vermek veya başkalarına kiralamak. 9. Şirket konusu ile ilgili her nevi konut ve işyerleri inşa etmek ticaretini yapmak arsa veya kat karşılığı şeklinde konut ve işyeri inşaatını yapmak satmak veya satın, almak ilgili merciler nezdinde ruhsatını almak bunların tapuda tevhit ifraz ve cins tashihi İşlemlerinde bulunmak İskan müsaadesini almak tesis edilmiş ipotekleri fek etmek. 10. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için marka, model kesim alameti farika ihtira beratı know-how gibi bilumum sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek bunları ilgili sicil dairlerine tescil ettirmek lisans teknik bilgi imtiyaz peştamal iye gibi gayri maddi hakları iktisap etmek satın almak kiralamak kiraya vermek veya elden çıkarmak. 11. Maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için menkul ve gayrimenkuller satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak veya kiraya vermek satmak ticaretini yapmak ipotek tesis etmek gayrimenkuller ile ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları İktisap etmek alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesisi de dahil olmak üzere her türlü teminat vermek bunları tapu kütüğüne veya ilgili sicillere tescil ettirmek şahsi hakları şerh etmek üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin mevcut ve doğacak borçları için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar ile ipotek tesis ve tapu kütüğüne şerh ve tescil etmek tadil ve terkin ettirmek şirket lehine tesis edilmiş ipotekleri fek etmek tapuda tevhit ifraz cins tashihi muamelelerinde bulunmak her türlü menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek veya rehin almak bunları tescil ve şerh ettirmek. 12. Şirket konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtaları ve iş makineleri satın almak ithal etmek ihraç etmek kiralamak başkalarına satmak veya kiraya vermek. 13. Şirket konusuna giren işlerle ile ilgili inşaat malzemeleri mobilya ve elemanlarının ahşap doğrama ve elemanlarının madeni doğrama ve elemanlarının inşaat makine ve ekipmanlarının bunların aksam teçhizat ve aksesuarlarının dahili ticaretini yapmak yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ithalat ve ihracatını yapmak. 14. Şirket her nevi yurtiçi ve yurtdışı krediler temin edebilir ve kullanabilir pazarlama gayesiyle yurtiçi ve yurtdışında sergiler ve satış mağazaları açabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti , kat irtifakı , kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi , ifraz , tevhit ,taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.