Mistral GYO faaliyet raporunu yayınladı!

Mistral GYO faaliyet raporunu yayınladı!

Mistral GYO faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...


 

Mistral GYO, Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Mistral GYO tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ara Dönem Özet Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na;


Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2018 tarihli özet bireysel finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet bireysel kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, bireysel özkaynaklar değişim tablosunun ve bireysel nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet bireysel finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet bireysel finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.


Sınırlı denetimin kapsamı


Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem bireysel finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem bireysel finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı bireysel finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem bireysel finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.


Sonuç


Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem bireysel finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Diğer husus


Şirket'in Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle düzenlenmiş bireysel finansal tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 9 Mart 2018 tarihli raporunda söz konusu bireysel finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. Şirket'in TMS 34'e uygun olarak 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle düzenlenmiş ara dönem özet bireysel finansal tabloları da aynı denetim şirketi tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş ve söz konusu denetim şirketi 18 Ağustos 2017 tarihli raporunda ilgili ara dönem özet bireysel finansal tabloların TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varılmasına sebep olacak herhangi bir hususa rastlamadığını ifade etmiştir.


Dikkat çekilen husus


Bireysel finansal tabloların muhasebe esaslarını açıklayan 2 No'lu dipnota dikkatinizi çekeriz. TFRS 10 uyarınca, Şirket'in bağlı ortaklığı dahil konsolide finansal tablolarının hazırlanması gerekmektedir. Şirket, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ayrıca konsolide finansal tablolarını hazırlamış olup söz konusu konsolide finansal tablolar üzerinde 17 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporu düzenlenmiş ve sonuç açıklanmıştır. İlişikteki ara dönem özet bireysel finansal tablolar ise, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından getirilen raporlama yükümlülüğünü karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bu sebeple, ara dönem özet bireysel finansal tabloların kullanımı başka amaçlar için uygun olmayabilir. Bu husus tarafımızca belirtilen sonucu etkilememektedir.


Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited


Mehmet Başol Çengel, SMMM

Sorumlu Denetçi


17 Ağustos 2018

İzmir, Türkiye

Sorumluluk beyanı için tıklayın
Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal rapor için tıklayın