Modern Montaj Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Modern Montaj Enerji Anonim Şirketi kuruldu!Modern Montaj Enerji Anonim Şirketi bugün Ataşehir’de 50 bin TL sermaye bedeli ile Burhan Torun ve Hüseyin Çelik tarafından kuruldu.


Modern Montaj Enerji Anonim Şirketi bugün Ataşehir’de 50 bin TL sermaye bedeli ile Burhan Torun ve Hüseyin Çelik tarafından kuruldu.

Modern Montaj Enerji Anonim Şirketi konusu:
Şirketin faaliyet konusu; 1 - Yurtiçi ve yurt dışında, her türlü inşaat işleri, elektrik üretim santralleri, yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri, enerji iletim ve dağıtım hatları, montaj , test ve devreye alma , otoban, yol ve kavşak aydınlatmaları, orta ve büyük ölçekli yeraltı ve havai hat şehir elektrik dağıtım şebekeleri, fabrika ve alışveriş merkezleri ve endüstriyel tesis inşaatları elektrik iç tesisat projelerinde, etüt, proje, mimarlık, mühendislik, fizibilite etütleri, kontrolörlük, kısmen veya anahtar teslimi olarak her ölçüde tesis ve inşaat işleri için yüklenici hizmetleri vermek, taşeronluğunu yapmak, işletme ve bakım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla kamu ve özel kuruluş ihalelerine katılmak ve bu işi üstlenmek, 2 - Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş ortaklığı veya konsorsiyum şeklinde müştereken ya da münferiden yurt içi ve yurt dışında konusu ile ilgili taahhüt işleri yapmak, 3 - Her cins elektrik teçhizat ve malzemelerinin, üretimi, ithali, ihracı, nakliyesini, gümrükleme faaliyetlerini, yurt içi ve yurt dışı pazarlaması ve alım ve satımını yapmak, Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; 1. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkulleri alabilir veya inşa edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hak tesis edebilir, ipotek veya rehin alabilir, ipotek veya rehin verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Şirket konuları ile ilgili Yurt içinde ve Yurt dışında temsilcilikler açabilir, mümessillik, distribütörlük yapabilir, yine şirket konuları ile ilgili müşavirlik hizmetleri verebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. 3. Şirketin amaç ve faaliyet sahalarıyla ilgili ticari markalar, modeller, çizimler, özel üretim ve imalat prosesleri veya sistemleri, know-how, peştemallık, şerefiye, patent, ihtira beratı, marka, lisans, franchising, imtiyaz, ruhsatname, ticaret ünvanları ve benzeri gayri maddi haklar edinebilir, bu şekilde edindiği gayri maddi hak ve mallar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve iptal ettirebilir. 4. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği kara, hava ve deniz dâhil her türlü taşıtlar edinebilir, kiralayabilir, devralabilir, devredebilir, rehin alabilir, rehin verebilir, rehni fek edebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. 5. Faaliyetlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve aracılık yapmamak kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan pay senetleri, tahviller ve benzeri menkul değerleri edinebilir; gerektiğinde bunları aracılık yapmamak kaydıyla değerlendirebilir, iktisap edebilir ve ahara devredebilir, rehin alabilir ve rehin verebilir, intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifalarından yararlanabilir. 6. Şirket maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir, bu şirketlere ortak olabilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir, teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı başka şirketleri ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir veya bu işletme veya şirketlerle birleşebilir, 7. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü bayilik, mümessillik, acentalık, distribütörlük alabilir ve verebilir, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş kendi amaçları doğrultusundaki şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerden hisse ve pay alabilir. 8. Şirket konuları ile ilgili tesisler kurulması ve konusu ile ilgili malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları açılması, devredilmesi, işletilmesini yapabilir. 9. Şirket konuları ile ilgili olarak her türlü ürünün satışı için internet sitesi kurabilir, işletebilir ve üçüncü şahıslara işlettirebilir. 10. Konu ve amacının gerektirdiği her türlü mali, sınai, ticari, idari iş ve taahhütlere girişebilir, bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemleri yapabilir, resmi ve özel ihalelere katılabilir, ihale açabilir, taahhütlerde bulunabilir. 11. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında eğitim seminer ve kurslar düzenleyebilir, bunlar için gerekli araştırma ve incelemelerde bulunabilir. 12. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış her türlü kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. İpotek, rehin ve ticari işletme rehni tesis edebilir, bunları feshedebilir, üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız borç verebilir, borçlarına kefil olabilir.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Sıraevler Sok. Rok. Enerji Müh. Ap. N:14 ATAŞEHİR