12 / 08 / 2022

Mübarek İnşaat Taahhüt Mobilya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Mübarek İnşaat Taahhüt Mobilya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de Aymen Mübarek tarafından kuruldu.Mübarek İnşaat Taahhüt Mobilya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de Aymen Mübarek tarafından kuruldu.

Mübarek İnşaat Taahhüt Mobilya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
A- İnşaat ile ilgili: a. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrika, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak yaptırmak ve bunları satmak kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma tesisleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek proje ve uygulamaları yapmak. d. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. e. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlıklara bağlı resmi kuruluşların, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından, yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat tesisat yol ve su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı tesislerinin mimari projeleri dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeni veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, B- Mobilya ile ilgili a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. f. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. C- Şirket konuları ile ilgili olmak kaydıyla ithalat, ihracat, dahili ticaret taahhüt iç ve dış ticaret uluslar arası mümessillik distribütörlük müşavirlik ve pazarlamacılık yapmak, D- Şirket iştigal konularıyla ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılabilir teşhir yerlerinde sergiler açabilir, E- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik yasası gerekse sonradan çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik hükümleriyle sair ilgili yürürlükteki hükümler uyarınca şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde yurt dışında ortak girişimlerde bulunan mevcut işletmelere iştirak etmek, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için; a. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde üst hakkı dahil ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, b. Şirket kendi ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul mallar üzerinde kat mülkiyeti tesis edebileceği gibi üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mallar satın alabilir. c. Şirket ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul ve menkul malları ihtiyacı dışında kaldığı zaman kiraya verebilir ve satabilir. d. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu ve Şirketin borçlarına ve alacaklarına teminat için ipotek rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek ipotek tesis etmek ve fek etmek, Şirket lehine veya 3. şahıslar lehine Şirkete ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesis etmek, diğer menkul malları üzerinde işletme rehini akdetmek. e. Şirketin işlemleri için gerekli her türlü taşıtları iktisap etmek devretmek bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. f. Yukarıdaki tüm faaliyetlerle ilgili olarak ve bilhassa akaryakıt satım ve dağıtımı için gerekli bilumum izinlerin ruhsatnamelerin ve müsaadelerin istihsali ve iktisabı, her türlü marka patent ihtira haklarının ve beratlarının lisans ve imtiyazlarının ustalık (know - how) model, resim, bröve ve ticaret ünvanlarının teknik yardım ve fikri hakların müşavirlik mümessillik ve benzeri diğer mülkiyet haklarının iktisap edilmesi devir ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.