Muğla nazım imar planı askıya çıktı!

Muğla nazım imar planı askıya çıktı! Muğla nazım imar planı askıya çıktı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin plan onaylama yetkisi dışında kalan korunan alanlar ile turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri onamasının dışına çıkarıldı.Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin plan onaylama yetkisi dışında kalan korunan alanlar(özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları, milli park alanları, tabiatı koruma alanları vb.)ile turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri onamasının dışına çıkarıldı. 


Büyükşehir Muğla'nın Geleceğini Planladı Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal. Muğla'nın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve bu alanların tarihi, kültürel, turizm amaçlı koruma alanları kapsamına girdiğini söyledi ve ilgili mevzuat gereği her tür ölçekte imar planlarını onama yetkisinin ilgili bakanlıklarda olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal. hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı için çalışmalara temmuz ayında başladıklarını. 13 ilçe belediyesi, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile birlikte çalışarak Muğla'nın geleceğini planladıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planının toplam yüzölçümü 13.247 kilometrekare olan Muğla'nın yüzölçümünün yüzde 73"ünü kapsadığını söyleyen Ayşe Ünal. planlama alanının yüzde 83 liik kısmının tarım ve orman alanı olarak ayrıldığını, koruma-kullanma dengesi gözetilerek çevresel değerlerin korunduğu bir yaklaşımla Muğla Nazım İmar planın hazırlandığını belirtti.  Büyükşehir meclisinde karara bağlanan imar planının yasa gereği belirlenen süre olan bir ay boyunca Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkaıılığı'nda ve Muğla Büyükşehir Belediyesi web sayfasında ilan edileceğini söyleyen Ayşe Ünal, vatandaşların imar planına kolaylıkla ulaşabileceklerini hatırlattı. 


Ege haber