Muhammen satış bedeli nedir?

Muhammen satış bedeli nedir? Muhammen satış bedeli nedir?

6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında geçen Muhammen satış bedeli ne ifade ediyor, nasıl hesaplanıyor merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz. Muhammen satış bedeli nedir, yanıtı ve detayları haberimizde...

Muhammen satış bedeli nedir?

Muhammen satış bedeli orman işletmesi ile ilgili bir terim olarak karşımıza çıkıyor. 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yer alan Muhammen satış bedeli nedir sorusunun yanıtı ile ilgili açıklama şu şekilde ifade ediliyor;


Muhammen Satış Bedeli

Devlet Orman İşletmesi Ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre hesaplanan bedeldir.


Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre, muhammen satış bedeli, her çeşit orman ürünlerinin satışlarında maliyet ve tahmin olunan satış fiyatına deniyor. Devlet Orman İşletmesi Ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16. maddesi aşağıda yer alıyor;


Madde 16 – 

(Değişik : 16/2/2000 - 2000/188 K.)

Devlet orman işletmelerince üretilen her çeşit orman ürünlerinin açık artırmalı, pazarlıklı, tahsisli veya özel kanunları uyarınca maliyet bedeli ile yapılan satışlarında maliyet ve tahmin olunan satış fiyatı aşağıdaki şekilde belirlenir. 


I - Maliyet Fiyatı

a) Kesme, taşıma, depolama ve işleme giderleri (işleme sırasında, işlemeden doğan kayıplar hesaba katılır),


b) Dağıtım giderleriyle ortak giderler (genel yönetim ve orman bakım giderleri ile dönem ve taşınmazların yıpranma payları karşılığı),

 

c) Satış giderleri,

 

d) Maliyet fiyatı hesap edilen orman ürününün üretildiği yer tarife bedeli,

 

e) Orman imar giderleri (a, b, c ve d alt bentlerindeki giderler toplamının Orman Genel Müdürlüğünce piyasa şartlarına göre belirlenecek %20’sine kadarı),

toplamı maliyet fiyatını oluşturur.

 

Dağıtım giderleri ile ortak giderler payı malın cinsi, çeşidi, niteliği ve istenmesi derecesine ve satış yerlerinin tüketimpazarlarına yakınlık veya uzaklığına göre, her yıl işletmelerin bütçelerine konulan giderler tutarı içinde Orman Genel Müdürlüğünce hesaplanır. 


II - Tahmin Olunan Satış Fiyatı

Satış yerlerinde ve depolarda aynı cins ve nitelikteki malların yukarıda yazılı maliyet unsurlarına göre hesaplanan maliyet fiyatındaki dalgalanmaları önlemek, yüksek maliyetli malların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, satış yerlerinin ve depoların tüketim merkezlerine olan uzaklığı, pazarın gerekleri veya malların normalden üstün veya düşük nitelikli olmaları dikkate alınarak, satışa sunulduğu tarihteki maliyet fiyatı üzerinden, bir kez olmak üzere işletme müdürlüklerince en çok %20, bölge müdürlüklerince de en çok %50’ye kadar indirim veya yükseltme yapılabilir. Ortaya çıkan bu fiyat tahmin edilen satış fiyatıdır. Bu orandan fazla olarak yapılacak değişikliklerde Orman Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması gereklidir.


Tahmin olunan satış fiyatı üzerinden yapılan açık artırmalı satışlarda istekli çıkmaması durumunda da yukarıdaki değişiklik yapma yetkisi kullanılabilir. Ancak tahmin olunan ilk satış fiyatının tespit edilmesi sırasında bu yetkiler kullanılmış ise değişiklik oranı yukarıdaki fıkrada belirtilen sınırı aşamaz. Daha fazla değişiklik yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün onayı gereklidir. Yapılan bu değişikliklerden üst makamlara hemen bilgi verilmesi zorunludur.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com