MY Alışveriş Merkezleri Yatırım ve İşletmesi Anonim Şirketi kuruldu!

MY Alışveriş Merkezleri Yatırım ve İşletmesi Anonim Şirketi kuruldu!

MY Alışveriş Merkezleri Yatırım ve İşletmesi Anonim Şirketi, Ali Nuri Özsüer, Talat Yıldırım, Tuncay Yıldırım ve Fuat Atalay tarafından 40 milyon TL'lik sermaye ile kuruldu.


MY Alışveriş Merkezleri Yatırım ve İşletmesi Anonim Şirketi, Ali Nuri Özsüer, Talat Yıldırım, Tuncay Yıldırım ve Fuat Atalay tarafından 40 milyon TL'lik sermaye ile 5 Mayıs'ta kuruldu. 


MY Alışveriş Merkezleri Yatırım ve İşletmesi Anonim Şirketi iş konusu;Şirketin amaç ve konusu; her nevi alışveriş merkezlerine (outlet dahil), perakende alanlarına ve aynı alanda yer alan karma projelere yatırım yapmak, bu amaçla arsa, arazi veya bina satın almak, kiralamak veya üst hakkı tesis ederek kullanım hakkını ve/veya mülkiyetini edinmek,inşaatlarını yaptırmak ve faaliyete geçirerek işletmektir. Şirket, Türk Medeni Kanununun 48. maddesi çerçevesinde, bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Şirket, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen işleri yapabilir; a.Tesislere ziyaretçi çekebilecek markaların sahibi işletmeler başta olmak üzere  üçüncü kişilerle her nevi kira anlaşmaları yapabilir,bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirebilir,tesise gelecek ziyaretçi sayısını arttırabilmek için tesisin tanıtımını, reklamını yapabilir, promosyon ve kampanyalar düzenleyebilir veya ihale suretiyle üçüncü kişilere yaptırabilir. b. Konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, yönetimlerine katılabilir, ayni veya nakdi sermaye koyabilir. İştirak ettiği bu nevi ortaklıkları devir ve ferağ edebilir. Üçüncü kişiler ile mali sorumluluk paylaşımına dayanan sözleşmeler imzalayabilir. c. Konusu ile ilgili sahip olduğu ve/veya işlettiği tesisler için uzun dönemli marka isim tescilleri yaptırabilir, ilgili ihtira haklarını ve beratlarını, ustalık, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, imtiyaz hakları, ruhsat alabilir, lisans telif hakları, tescilli markaları, ticaret unvanları, patent, marka ve diğer mülkiyet haklarını iktisap edebilir, satabilir, devralabilir, devredebilir,kiralayabilir, kiraya verebilir, bu konularla ilgili yurt dışından veya yurt içinden firmalarla sözleşmeler imzalayabilir, işbirliği yapabilir. d. Şirket amacına uygun olarak geliştirdiği alışveriş merkezleri, outletler ve perakende satış alanlarının işletme ve yönetim planlarını, yönetmeliklerini hazırlayabilir, uygulayabilir, uygulatabilir ve gerektiğinde bunları tapuya tescil ettirebilir. e. Tesislerin işletilmesine ilişkin her türlü ortak genel giderler için işletme bütçelerinin hazırlanması, raporlanması, analizi ve takibine, ilgilisinden tahsiline yönelik faaliyetleri yapabilir veya bu hizmeti  üçüncü kişilerden satın alabilir. f. Tesislere ilişkin her türlü, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini kendi kadroları ile yapabileceği gibi, bunları profesyonel olarak hizmet veren üçüncü kişilerden, gerekli olan izinleri alarak, satın alabilir. g. Şirket amacına yönelik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için personel çalıştırabilir, gerektiğinde izinlerini almak kaydıyla yabancı uyruklu personel çalıştırabilir. h. Projelerin inşaasına ve faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik gerekli olan kat irtifakı ve kat mülkiyetlerini tesis ettirebilir, banka ve finansman kuruluşları ile proje finansmanı anlaşmaları ve her nevi kredi sözleşmeleri akdedebilir, kredi münasebetleri tesis edebilir, her nevi ticari senetleri tanzim, kabul ve ciro edebilir, teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir, giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. ı. Şirket konusu ile ilgili gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üst hakkı ve/veya intifa hakkı tesis edebilir, üst hakkını devredebilir, üst hakkını ve/veya intifa hakkı fek edebilir, gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir, iştigal konuları ile ilgili bütün nevileri ile hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, ilgili bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum mallar üzerinde başkaları lehine mülkiyet yada mülkiyetten gayri ayni hakları tesis edebilir veya başkalarının ilgili bulunduğu bilumum menkul ve gayrimenkul hak ve alacak mahiyetindeki mallar üzerinde mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir. j. Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak Şirket ve/veya 3 üncü kişiler lehine, diğer şirketlerin borçlarına ya da alacağı kredilere karşılık teminat olmak üzere, Gayrimenkuller üzerinde leyhte ve aleyhte ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir, ipotek ve rehinleri fek edebilir, irtifak ve sükna hakları tesis edebilir, bunları fekedebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Menkul mallar, paylar, alacaklar ve haklar üzerinde her türlü rehin, teminaten temlik gibi her türlü ayni teminatı verebilir, alabilir, tesis edebilir ve kaldırabilir. k. Komisyonculuk faaliyetinde bulunmak amacı dışında, bono ve her türlü tahviller çıkarabilir, satın alabilir, satabilir, ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; özel veya kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan bonoları, tahvilleri ve hisse senetlerini satın alabilir ve satabilir. l. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona katkıda bulunan veya yardımcı olan işlemleri yürütmek amacıyla tüzel kuruluşlara iştirak.


MY Alışveriş Merkezleri Yatırım ve İşletmesi Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Akat Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Orkide Sokak, No:1/45.