Nett Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nett Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Nett Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nett Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Serdar Soyhan Soykan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Ekim'de Kadıköy, Bostancı Mahallesi'nde kuruldu.Nett Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Serdar Soyhan Soykan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Ekim'de kuruldu.


Nett Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1. Her türlü mimari, elektrik ve mekanik plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak ve uygulamaya koymak 2. Her türlü yapı elemanları, yapı sistemlerinin, kaplama elemanlarının, prefabrik yapı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. 3. Her türlü bina , büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak. 4. Her türlü inşaat taahhüt işlemleri, inşaat malzemeleri alım satımı yapmak, konut, işyeri, ticarethane, inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5. Her türlü inşaat taahhüt işleri, proje ve mühendislik hizmetleri, müşavirlik hizmetleri, yapımı, alım-satımı, kat karşılığı inşaat işleri yapılması,inşaat makine ekipmanı iç ve dış ticareti, her türlü inşaat malzemesi iç ve dış ticareti işlerinin yapılması. 6. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içi ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, iş merkezi ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 7. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 8. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 9. Her türlü mekanik, statik, mimari, elektrik ve çevre düzenlemeleri konularındaki projelendirme çalışmaları yapmak ve bu projelerle ilgili organizasyonlar kurmak, bu işlerle ilgili her türlü taahhütlere girmek,akitler tesis etmek. 10. Her türlü yapının restorasyon, izolasyon, dekorasyon, tamirat ve boya işlerini yapmak. 11  Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 12. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 13. Kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje aplikasyonu yürütmek 14. Fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemlerini yapmak. 15. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. 16. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, Kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, katma bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi kuruluşları tarafından yurt içi ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su ,kanalizasyon , dekorasyon işlerinin projelendirilmesi, onarımı ve ihalelerine katılma, teklif vermek, sözleşmeler yapmak. 17. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü motorlu taşıtların alım, satım, kiralama, ithalat ve  ihracatını yapmak. Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirmek için, 1. Depolar, özel antrepolar, mağazalar, sergi mahalleri kurar, çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işler  için gerekli nakil vasıtalarını satın alır, çalıştırır, kiralar ve satar. 2. Şirket, maksat ve konusu içinde ihtira beratı, ruhsatname, imtiyaz, teknik bilgi, her türlü bilgi, her türlü fikri ve sinai haklar, ticaret ünvanları alır, taahhüt komisyon, ithalat mutemetliği, vekalet, alım satım ve diğer mukaveleleri akdeder. 3. Şirket, maksat ve konusu ile ilgili, yerli ve yabancı, yurtiçinde ve dışında mevcut, hakiki ve hükmi şahıslar ile şirket kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş şirketlere iştirak eder. İşletme, teşebbüs, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır ve devreder. 4.Şirket, maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü gayrimenkul ve menkul malları satın alır, satar, kiraya verir, üçüncü şahıslardan kiralar, rehin ve ipotek eder. Bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunur. Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır ve fek eder. 5. Hak ve alacaklarının tahsili veya sağlanması için ayni ve şahsi her türlü güvence alabilir,  verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir. 6. Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya öteki taşınmaz rehinleri taşınır değerler rehini veya öteki güvenceler karşılığında veya güvencesiz olarak banka öteki finans kurumları ve gerçek kişilerden borç alabilir. 7. Uğraşı ile ilgili veya uğraşı için yararlı olabilecek.

 

Nett Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Alan Apartmanı, No:22/B.