07 / 10 / 2022

Nevşehir Belediyesi'nden 2 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Nevşehir Belediyesi'nden 2 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Nevşehir Belediyesine ait Bekdik Mahallesi'nde bulunan akaryakıt satış ve bakım istasyonu 18 Mart 2015 Çarşamba günü 2 milyon 2 bin 949,75 TL'ye kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.İLİMİZ BEKDİK MAHALLESİ, TAPUNUN 16-J-4 PAFTA, 3161 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN 4625,75 M2 ARSA SATILACAKTIR (AKARYAKIT-LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI)


Nevşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Bekdik Mahallesi 4. Mıntıka tapunun 16-J- 4 pafta, 3161 ada, 2 parselde bulunan 4625,75 metrekare arsa, Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu olarak gözüken taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 18 Mart 2015 Çarşamba günü Saat:14:00'da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3 -İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

- Tahmini bedeli: 2.002.949,75 TL'dir.

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

6 - Teklifler ihale günü Saat: 13:55'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini aşağıda belirlenen miktarda ve günde 4 taksitte ödeyecek olup;

1.inci taksit: İhalede teklif edilen bedelin 1.000.000,00 (Bir milyon) TL'sini İhale onayını takip eden 15 gün içerisinde,

Geri kalan ihale bedelini 3 eşit taksitte ödeyecek olup;

2 nci taksit: ihale onayını takip eden 45 gün içerisinde,

3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 75 gün içerisinde,

4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 105 gün içerisinde ödeyecektir.

8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

9 - İhaleyi alan İhale bedeli üzerinden %18 oranında KDV öyecek olup, KDV'yi İhale bedelinin 4 üncü taksitiyle birlikte tahsil edilecektir.

10 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Geri Dön