Nurol GYO 2012 yılı Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan'da!

Nurol GYO 2012 yılı Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan'da!Nurol GYO 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2013 tarihinde saat 14.00'te Şirket Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek...Nurol GYO tarafından yapılan açıklama;


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2013 tarihinde saat 14:00'de Şirket Genel Merkezinde Yapılacaktır.


GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık panına Yetki Verilmesi.

3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve onaylanması. 

4. 2012 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması.

5. 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması.

6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası

7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Pay Sahiplerine Şirket Kar Dağıtım Politikası konusunda bilgi verilmesi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı veya ücretlerinin tespiti

10. Yönetim Kurulunun onayı doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

11. 28481 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 4. Madde uyarınca İç Yönerge'nin Onaya Sunulması.

12.Dilek ve Temenniler.