ÖİB 9 ilde 21 gayrimenkulü özelleştirecek!

ÖİB 9 ilde 21 gayrimenkulü özelleştirecek! ÖİB 9 ilde 21 gayrimenkulü özelleştirecek!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 9 ilde yer alan 21 gayrimenkulü satış usulü ile özelleştirecek...T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Edirne, İstanbul, Kars, Muğla ve Van'da yer alan 21 gayrimenkul satış yöntemi ile özelleştirilecek. 

İhaleler için son teklifler 6 Temmuz 2018 tarihine kadar verilebilecek. İhaleler pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

1 - İhaleler için son teklif verme tarihi 06.07.2018’dir

2 - İhaleler, “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir.

3 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

4 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5 - İhale konusu taşınmazlar için hazırlanan Şartname bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.            TR400001001745387756615738,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O.        TR220001500158007287550667,

- T. Halk Bankası A.Ş.                  TR250001200945200083000006

numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcı (Ortak Girişim Grubu olması halinde, üyelerden birinin ismi olması da yeterlidir) ile ihaleye konu taşınmaz ismi belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 - Her bir ihale için ayrı Şartname alınması zorunlu olup, son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine elden teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.