Çukurova Balkon

ÖİB Bodrum'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

ÖİB Bodrum'daki gayrimenkulün imar planını onayladı! ÖİB Bodrum'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

Muğla ili Bodrum ilçesinde yer alan 781 ada, 4 numaralı parsele ilişkin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB) Muğla'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar Sayısı: 1488

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Bodrum ilçesi 781 ada 4 numaralı parsele ilişkin "Ticaret - Konut Alanı (E:0.20 Yençok:2 kat) "Park", "Yol" vs "Genel Otopark Alanı" kullanım kararlan getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 16/4/2019 tarihli ve 936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Mazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına asla sürecinde yapılan itirazlar öncesi sonucunda; Plan Niteliği, Çizim Tekniği ve Plan Hükümlerinin riskin itirazların kabul edilerek diğer
itirazların reddedilmesine, bu kapsamca Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Koroma Ameli Nazmı İmar Plans ile i/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylarım ereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına 3194 sayılı imar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 saynı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 703 sayılı Kanun I ılkı r ian enin geçici 8 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.