ÖİB Hatay ve Malatya gayrimenkullerini özelleştirecek!

ÖİB Hatay ve Malatya gayrimenkullerini özelleştirecek! ÖİB Hatay ve Malatya gayrimenkullerini özelleştirecek!

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Hatay ve Malatya'da bulunan gayrimenkulleri özelleştiriyor. İhalelere son teklif verme tarihi 2 Aralık 2015 olarak belirlendi.TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


DUYURU

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO:1

İHALE KONUSU:Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1941 no.lu parseldeki 2.152,00 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 17-70 arası 54 adet bağımsız bölümlü meskenlerin bir bütün halinde

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL): 100.000

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL): 1.000

SON TEKLİF VERME TARİHİ:02/12/2015


SIRA NO:2

İHALE KONUSU:Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 21 no.lu parseldeki 243.718,00 m² yüzölçümlü, Sanayi ve Depolama Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı imarlı taşınmaz

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL):1.200.000

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL): 1.000

SON TEKLİF VERME TARİHİ:02/12/2015


 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.