ÖİB Muş Zafer Mahallesi 5.7 milyon TL teklifle YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat'ın!

ÖİB Muş Zafer Mahallesi 5.7 milyon TL teklifle YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat'ın!

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Muş Merkez Zafer Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait 3 arsa için en yüksek teklif 5 milyon 713 bin TL teklif YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat'tan geldi...
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.07.2012 tarih ve 2012/104 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 3 arsa için 5 milyon 713 bin TL teklif veren YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. sözleşme imzalayacak.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih          :   21/7/2014


Karar No   :   2014/68


Konu          :   Muş ilinde bulunan


                        taşınmazların özelleştirilmesi


Özelleştirme Yüksek Kurulunca;


Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 09.05.2014 tarih ve 3458 sayılı yazısına istinaden;


Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.07.2012 tarih ve 2012/104 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı;


• Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 13 parselde bulunan 11.599,51 m2 yüzölçümlü,


• Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 14 parselde bulunan 5.565,76 m2 yüzölçümlü,


• Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 parselde bulunan 5.183,77 m2 yüzölçümlü


taşınmazların “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleleri sonucunda İhale Komisyonunca:


1. Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 13 parselde bulunan 11.599,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte; 5.713.000 (Beşmilyonyediyüzonüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.709.000 (Beşmilyonyediyüzdokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mehmet Emin GÜLER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Emin GÜLER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.425.000 (Beşmilyondörtyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren MBS Group İnşaat Enerji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MBS Group İnşaat Enerji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,


2. Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 14 parselde bulunan 5.565,76 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte; 3.330.000 (Üçmilyonüçyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet İkbal BALLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet İkbal BALLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.310.000 (Üçmilyonüçyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, YalçınÇakar Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,  3.200.000 (Üçmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren MBS Group İnşaat Enerji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MBS Group İnşaat Enerji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,


3. Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 parselde bulunan 5.183,77 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte; 3.500.000 (Üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Tekin ŞENER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tekin ŞENER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.333.000 (Üçmilyonüçyüzotuzüçbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mehmet Emin GÜLER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Emin GÜLER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,  3.330.000 (Üçmilyonüçyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren IMC Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, IMC Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, 


dair verilen kararın onaylanmasına,


Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına


karar verilmiştir.