ÖİB'den Çankaya'ya özelleştirme kararı!

ÖİB'den Çankaya'ya özelleştirme kararı!



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi'nde özelleştirme kararları aldı. Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi'nde özelleştirme kararları aldı. Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.



SATIŞA KONU TAŞINMAZ:


Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/Ankara adresindeki binada yer alan, tapunun 1162 Ada, 40 parselde kayıtlı, 467 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 820/4000 arsa paylı depolu mağaza nitelikli, zemin kat 1 bağımsız bölüm no.lu bodrum + düşük zemin kat + zemin kat + 1. asma kat + 2. asma kattan oluşan, Sümer Holding A.Ş.nin 07.04.2016 tarih ve 978 sayılı yazısı eki Çankaya Belediye Başkanlığınca onaylı metrekare (m2) cetvelinde toplam  inşaat alanı 488,5 m2 olan ve Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 3325 sayılı yazısı eki 5726/A sayılı İmar Durum Belgesi gereğince “Merkezi İş Alanı-Ticaret Bölgesi” olarak planlı taşınmaz.



GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL):  1.500.000


TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL): 2.500


SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 01/9/2016 17:00




İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.


İhaleye katılabilmek için söz konusu taşınmaz için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 


İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.


İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Özel yatırım fonları ise Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler


İhale Dokümanı bedeli İdare’nin; T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

 

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.


Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedeli peşin ödenecektir.


Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.


İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.



Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.



Sabah