Ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı!

Ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı!Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt ettiği sözleşme ölünceye kadar bakma akdi oluyor. Peki, ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı ne kadar?


Ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı!

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt ettiği sözleşme ölünceye kadar bakma akdi oluyor. 


Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir. Bunun yanında bakım akdi noterde ve sulh hakimi huzurunda da yapılabilir. Ölünceye kadar bakma akdi içib gereken belgeler şu şekilde sıralanıyor.


Akit Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacaksa

1.Temlik edilecek taşınmaz malın tapu senedi.

2. Bakım alacaklısı, bakım borçlusu veya yetkili temsilcilerinin ve iki tanığın

fotoğraflı nüfus cüzdanları

3. Bakım alacaklısının bir, bakım borçlusunun iki adet fotoğrafı.

4. Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

 

Akit Noter veya Sulh Hakimliğinde Yapılmış İse

1. Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği.

2. Sözleşmede bakım borçlusuna, taşınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmişse, borçlunun yazılı istemi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım alacaklısının (taşınmazı temlik edenin) istemi veya mahkeme kararı.

3. Bakım borçlusunun bir adet fotoğrafı.

4. Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

 

Ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı 2015..

1. Taşınmaz malların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilir. 


Ayrıca, Kanuni İpotek Tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden  harç ve damga vergisi tahsil edilir.


2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.


3. Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ve vakıf taviz ilişiği kestirilir.Ölünceye kadar bakma akdi nasıl bozulur?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com