01 / 10 / 2022

Omar Almousallı İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kuruldu!


Omar Almousallı İnşaat Ticaret Limited Şirketi Gaziosmanpaşa’da Omar Almousallı tarafından kuruldu.Omar Almousallı İnşaat Ticaret Limited Şirketi Gaziosmanpaşa’da Omar Almousallı tarafından kuruldu.

Omar Almousallı İnşaat Ticaret Limited Şirketin Konusu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. p-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. r-Amaç ve Konuları ile ilgili olan her sektörden Kişi ve/veya Firmalar ile, Çözüm Ortaklığı, İşbirliği veya Ortaklık Sözleşmeleri yapmak s- Her türlü turistik tesisler kurmak için gerekli arsa, arazi ve binalar ile her cins gayrimenkul malları satın almak, kiralamak, intifa hakkı devralmak, turistik tesislerin tefrişi ve dekorasyon için gerekli her türlü malzemeyi satın almak, kiralamak ve ithal etmek, keza gayrimenkul mallar üzerinde bilcümle binalar ile turistik tesislerin inşaası için gerekli olan makine parkını, iş makinaları, kamyon, vinç ve diğer alet ve edevatlar satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek Şirket ana faaliyet konusu ile ilgili olarak: 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2- Şirket amacı ile ilgili olarak gerekli ve faydalı olabilecek know- how, izin, lisans, ihtira beratları, ruhsatname, imtiyaz, telif, markalar, alametifarika ticaret unvanı, işletme adı, franchise ve bunun gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir, bunları üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir veya bunları başkalarından devralabilir, kiralayabilir, bunların lisans haklarını alabilir, bunlara ilişkin teknik yardım anlaşmaları veya her türlü anlaşmalan akdedebilir. 3- Konu ve amacını gerçekleştirmek üzere yukarıda sayılan konularla ilgili olarak bu ana sözleşme veya kanun tarafından yasaklanmamış olan gerekli ve uygun görülen her türlü faaliyeti icra edebilir.
Geri Dön