Onikişubat Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 yıllığına kiraya veriliyor!

Onikişubat Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 yıllığına kiraya veriliyor! Onikişubat Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 yıllığına kiraya veriliyor!

Onikişubat Belediye Başkanlığı, Vali Saim Çotur Kaplıcası'nı 3 yıllığına kiraya veriyor. Kaplıcanın yıllık kirasının muhammen bedeli 1 milyon 920 bin TL olarak belirlendi. İhale için son başvuru tarihi 10 Mart 2016.TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR


Onikişubat Belediye Başkanlığından:


1 - Tasarrufu Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde kayıtlı Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası (2 adet Kapalı Havuz, 2 adet Açık Havuz, 12 adet Jakuzi Odası, 2 adet Jakuzi Odası faal değil, 8 adet Küvet Odası suyun az olması nedeniyle faal değil, 2 adet Misafirhane) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' Sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - Kiralama ihalesi Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 10 MART 2016 Perşembe günü saat 14:00 da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının yıllık kirasının muhammen bedeli 1.920.000,00 TL (Birmilyon, dokuzyüzyirmibin Türk Lirası) KDV hariçdir.

4 - İhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının geçici teminat bedeli 57.600,00 TL (Elliyedibin, altıyüz Türk Lirası) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) olup, şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

6 - İhale konusu termal tesise ilişkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.

7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 10 MART 2016 Perşembe günü saat 13:00'a kadar olup, başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İstekli gerçek kişi ise:

* Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,

* 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,

* Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

* İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

* Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

* İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

* Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

* Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

* Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli tüzel kişilik ise:

* Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,

* Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

* İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

* Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

* İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

* Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

* Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.