Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kantini 3 yıllığına kiraya verilecek!

Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kantini 3 yıllığına kiraya verilecek! Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kantini 3 yıllığına kiraya verilecek!

DR. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer alan kantin 24 Temmuz 2014 tarihinde 3 yıllığına kiraya verilecek. Kantinin tahmini bedeli 135 bin 480 TL olarak belirlendi...DR. Abdurrahman Yurtaslan  Ankara  Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer alan kantin 3 yıllığına kiraya verilecek.  İhale, 24 Temmuz 2014 tarihinde saat 10:30'da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, açık teklif usulü ile yapılacak.


İhale DR. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konferans salonunda yapılacak. Kantinin tahmini bedeli 135 bin 480 TL, ancak geçici teminat bedeli ise 40 bin 644 TL. 


İhale ilanı: 


İHALE 

KİRALIK KANTİ KAMU HST.KUR.2.BÖL ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONK.EĞT.ARŞ.HST.BŞT - Evrak No: 7699


SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURT ASLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ


Hastanemiz bahçesinde bulunan kantinin 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.


1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Yeri, niteliğj ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Hastanemiz bahçesinde bulunan alan kantin olarak kiraya verilecektir.


2- Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Hastanemiz Satınalma Biriminden 25,00 TL ücreti karşılığında temin edilebilir.


3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 24.07.2014 tarihinde Saat 10:30'da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Hastanemiz (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 13.Cadde No:56 Yen i mahalle/ANKARA) Konferans Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.


4- Tahmin Edilen Bedel: 135.480,00 TL (Yüzotuzbeşbindörtyüzseksen Türk Lirası Sıfır Kuruş)


5- Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, (%30) 40.644 TL (Kırkbinaltıyüzkırkdört Türk Lirası) TL'lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Ankara Sağlık Kurumları 11 Nolu Döner Sermaye Veznesine yatırılacaktır.


6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler: Teklif verecek adayların ihaleye katılabilmeleri için aşağjda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.


a) Mevzuatı gereğj kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;


1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereğj kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğjn odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğjn ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğjn noter tasdikli imza sirküleri,


c) Bu Şartname belirtilen şartlarda idarenin adı ve adresi işin adı toplam nr'sinin yer aldığı aylık ve bir yıllık kira bedellerinin belirtildiğj yetkili kişi tarafından imzalanmış olan teklif mektubu,


ç) Bu Şartnamede belirlenen idarenin ve işin adının yer aldığa geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,


d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesidir.


7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağa salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesinc uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


8- Postadaki gecikmeler, telgraf, faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


İhale ilanın tam metni için tıklayın