Yenimahalle Devlet Hastanesi'nin kantini 3 yıllığına kiraya veriliyor!

Yenimahalle Devlet Hastanesi'nin kantini 3 yıllığına kiraya veriliyor! Yenimahalle Devlet Hastanesi'nin kantini 3 yıllığına kiraya veriliyor!

Yenimahalle Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yer alan kantinin 3 yıllık kiralama ihalesi 21 Temmuz'da saat 10.30'da yapılacak. Kantinin tahmini bedeli 68 bin 462 TL olarak belirlendi.
Yenimahalle Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yer alan kantin 3 yıllığına kiraya veriliyor. İhalesi 21 Temmuz'da saat 10.30'da yapılacak. 


Şartname ve ekler hastanenin satınalma biriminden 25,00 TL ücreti karşılığında temin ediliyor. Kantinin tahmini bedeli 68 bin 462 TL. 


Geçici teminat bedeli 20 bin 538 TL olan ihale; Yenimahalle Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda yapılacak. 


İhale ilanı:


İHALE 

KİRALIK KANTİN S.B.T.KAMU HST.KUR.2.BÖL. YENİMAHALLE DEVLET HASTANESİ - Evrak No: 5247


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURMU  Ankara  2.BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YENİMAHALLE DEVLET HASTANESİ


Hastanemiz bahçesinde bulunan kantinin 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.


1- Ihale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Hastanemiz bahçesinde bulunan alan kantin olarak kiraya verilecektir.


2- Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Hastanemiz Satmalına Biriminden 25,00 TL ücreti karşılığında temin edilebilir.


3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 21.07.2014 tarihinde Saat 10:30'da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Hastanemiz (Yenibatı Man. 2026 cadde Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) Konferans Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.


4- Tahmin Edilen Bedel: 68.462,62 TL (Altmışsekizbindörtyüzaltmışiki Türk Lirası Altmışiki Kuruş)


5- Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, (%30) 20.538,79 TL (Yirmibinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası, Yetmişdokuz Kuruş) TL'lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Ankara Sağlık Kurumları 11 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına yatırılacaktır.


6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler: Teklif verecek adayların ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.


a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;


1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan


veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


c) Bu Şartname belirtilen şartlarda idarenin adı ve adresi işin adı toplam m2 sinin yer aldığı aylık ve bir yıllık kira bedellerinin belirtildiği yetkili kişi tarafından imzalanmış olan teklif mektubu,


ç) Bu Şartnamede belirlenen idarenin ve işin adının yer aldığı geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,


d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesidir.


7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.


İhale ilanının tam metni için tıklayın