İBB Beyoğlu'ndaki gayrimenkulü 3 yıllığına kiraya verecek!

İBB Beyoğlu'ndaki gayrimenkulü 3 yıllığına kiraya verecek! İBB Beyoğlu'ndaki gayrimenkulü 3 yıllığına kiraya verecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu'nda yer alan gayrimenkulü 3 yıllığına kiraya verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu'nda yer alan gayrimenkul için 3 yıllığına kiralama ihalesi düzenliyor. İhale 25 Mart 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İhale Konusu    Kiraya Verme-Beyoğlu İlçesi, Galata Köprüsü altı, Karaköy – Haliç tarafı KH-5 no’lu 164 m² alanlı dükkanın kiraya verilmesi
İhale Kayıt No    1096
İhale Tarih ve Saati    25 Mar 2020 Çar 11:00
İhaleni Yapılacağı Yer    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İlgili Müdürlük / Birim    Emlak Müdürlüğü
İlgili Adres    Emlak Müdürlüğü – Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefon    0 212 455 33 88
İlgili Fax    0 212 449 51 33
İhale Türü    Kiraya Verme
İhale Usülü    Açık İhale
Niteliği ve Miktarı    Dükkan Kiraya Verilmesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi    3 YIL
Döküman Bedeli    100.-TL
İlan Metni
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Beyoğlu İlçesi, Galata Köprüsü altı, Karaköy – Haliç tarafı KH-5 no’lu 164 m² alanlı dükkanın kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No  : 1096
2) İşin Konusu  : Beyoğlu İlçesi, Galata Köprüsü altı, Karaköy – Haliç tarafı KH-5 no’lu 164 m² alanlı dükkanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi
3) Adres Bilgisi : Beyoğlu İlçesi, Galata Köprüsü altı, Karaköy – Haliç tarafı KH-5
4) Kiraya verme süresi : 3 Yıl 
5) Muhammen Bedel  : 30.000.-TL + KDV/AY (360.000.-TL + KDV/YIL)
6) Geçici Teminat : 32.400.-TL
7) İhale Tarihi ve Saati : 25 Mart 2020 Saat: 11.00
8) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
9) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer   : İhale Şartnamesi 100.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Emlak Müdürlüğü – Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0 212 455 33 88 Fax: 0 212 449 51 33
11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.
12.2. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
12.3. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).
12.4. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
    a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir).
    b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (12.4.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.
12.5. Tüzel kişiler için İmza sirküleri,
     a) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
     b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (12.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
12.6.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
12.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
12.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığına ve İBB tarfından İcra takibinde borcu bulunmadığına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”.
13. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
 14. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
 15. Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul)   başvurmaları gerekmektedir.
16. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
17. Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.