15 / 08 / 2022

Ordu'da 24.7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Ordu'da 24.7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ordu Altınordu'da yer alan 3 adet arsayı 24 milyon 700 bin TL bedelle satışa çıkardı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ordu Altınordu'da yer alan 3 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 24 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile (artırma) satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Ordu da 24.7 milyon TL ye satılık 3 arsa!

2- Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden satın alınacaktır.
3- İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No: 2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
A) Gerçek Kişiler:
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2. Nüfus Kayıt Örneği.
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
B) Tüzel Kişiler:
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

Ordu da 24.7 milyon TL ye satılık 3 arsa!

3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
7. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
ilan olunur.