Ortaklığın giderilmesi ihalenin feshi!

Ortaklığın giderilmesi ihalenin feshi!Ortaklığın giderilmesi davasında davaya konu olan taşınmaz malın satılarak paylaştırılmasına karar verilebiliyor. Ortaklığın giderilmesinde satış ihale yolu ile yapılabiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi ihalenin feshi nasıl olur?


Ortaklığın giderilmesi ihalenin feshi!

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor.


Davada, taşınmaz malın satılarak paylaştırılmasına karar verilebiliyor. Ortaklığın giderilmesinde satış ihale yolu ile yapılabiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi ihalenin feshi nasıl olur?


Ortaklığın giderilmesi ihalenin feshi..

Müzayedeye fesat karıştırılmış ise her alakadar tarafından on gün zarfında itiraz edilebiliyor.


Bu itiraz, cebri müzayedelerde İcra ve İflas muamelelerinde nezaret eden makamlara ve diğer hallerde mahkemeye arz olunur.


İcra ve iflas Yasası md. 134- İcra dairesi tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenkulün mülkiyetini iktisap etmiş olur.


İhalenin feshi yalnız İcra Mahkemesinden şikayet yoluyla istenebilir.  İhale tarihi şikayet için muayyen müddetle başlamış sayılır.


Tetkik merciinin vereceği karar on gün içinde temyiz olunabilir.


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/29

K. 2005/3684

T. 25.2.2005


• İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satışa Esas Alınamaması - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılması Zorunluluğu )


• SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ALINMIŞ OLAN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ( Satışa Esas Alınamayacağı - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )


• KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞA ESAS ALINAMAMASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )


• ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Aşamasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satış Aşamasında Kullanılamayacağı ve Satışa Esas Alınamayacağı - Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )


1086/m.571


2004/m.128/2,129,134


ÖZET : HUMK.nun 571. maddesi gereğince ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilen hallerde satış işlemleri İİK hükümlerine göre yapılır. Ne var ki, incelenen satış dosyasında, ortaklığın giderilmesi davası aşamasında, dava koşulları için gerekli ve geçerli olan 06.06.2003 tarihli kıymet takdirleri ile yetinilerek satış memurluğunca yeniden satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmadığı görülmüştür. Dairemiz, süregelen içtihatlarında da benimsendiği üzere; satış dosyasında kıymet takdiri yapılmaksızın, ortaklığın giderilmesi davası sırasında yapılan kıymet takdiri ile satışa gidilmesi başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce açıklanan gerekçe ile ihalenin feshine karar vermek gerekirken şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. 


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 


KARAR : HUMK.nun 571. maddesi gereğince ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilen hallerde satış işlemleri İİK hükümlerine göre yapılır. ( Sulh hakiminin atayacağı satış memuru tarafından satış işlemleri yapılır. ). 

Ne var ki, incelenen satış dosyasında, ortaklığın giderilmesi davası aşamasında, dava koşulları için gerekli ve geçerli olan 06.06.2003 tarihli kıymet takdirleri ile yetinilerek satış memurluğunca yeniden satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmadığı görülmüştür. İİK.nun 128/2. maddesi gereğince ve satışa hazırlık işlemleri sırasında ( icra dairesi ) satış memuru taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığı ile tayin ve tespit ettirir. Zira bu kıymet takdiri, İİK.nun 129. maddesinde öngörülen ve satışın en az hangi bedelle yapılacağını saptayan önemli bir işlemdir. 


Dairemiz, süregelen içtihatlarında da benimsendiği üzere; satış dosyasında kıymet takdiri yapılmaksızın, ortaklığın giderilmesi davası sırasında yapılan kıymet takdiri ile satışa gidilmesi başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce açıklanan gerekçe ile ihalenin feshine karar vermek gerekirken şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. 


SONUÇ : Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8963

K. 2010/21761

T. 30.09.2010

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki her iki taraf vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 


KARAR : Şikayetçiler vekili, Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/382 Esas 2009/166 Karar sayılı ortaklığın giderilmesi ilamı gereğince yapılan satışın usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini istemiştir. İncelenen satış dosyasında ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı olarak satış işlemlerinin başlatılması isteminden sonra, icra müdürlüğünce yeni bir kıymet takdiri yapılmadan satışın gerçekleştirildiği görülmektedir. 


HUMK.nun 571. maddesi gereğince ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilen hallerde, taşınmaz ihalelerinin İ.İ.K. hükümlerine göre yapılması, İ.İ.K.'nun 128/2. maddesine göre de taşınmazın kıymetinin bilirkişi aracılığı ile ve satış memurunca belirlenmesi, satış sırasında da belirlenen ve kesinleşen bu kıymetin esas alınması gerekir. Satış memuru tarafından anılan husus yerine getirilmeden ve yöntemince taşınmaza yeniden kıymet takdir edilmeden. Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili yasal koşulların araştırılmasına ait keşif sırasında saptanan kıymet üzerinden taşınmazın satışa çıkarılması yasaya aykırıdır. Anılan konu tek başına ihalenin feshi nedeni olup, bu husustaki şikayet süreye bağlı olmadığı gibi, mahkemece de resen gözönünde tutulmalıdır. O halde sadece ortaklığın giderilmesi davasında belirlenen kıymete göre yapılan ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir. 


SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Sulh Hukuk Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 30.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.İzale-i şuyu davasında satış!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com