25 / 06 / 2022

OSB'ler şehir dışına taşınacak! 

OSB'ler şehir dışına taşınacak! 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda organize sanayi bölgeleri şehir dışına taşınacak.Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile organize sanayi bölgelerinin şehir merkezlerine en az 20 kilometre uzakta kurulmasının sağlanması ile hâlihazırda kurulu olanların şehir dışına taşınması planlanıyor.

Hava kirliliği şehir dışına taşınacak

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), soluduğumuz havada bulunan kirlilik yaratan maddeleri, "kansere yol açan başlıca çevresel nedenler" olarak sınıflandırıyor. Hava kirliliğine yol açan maddeler arasında, taşıtların egzozları, enerji santralleri, tarım ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde salınımları ve evlerde ısınmak için kullanılan yakıtlarda bulunuyor. IARC'a göre, dünya çapında her yıl akciğer kanseri sonucu 223.000 ölüm, hava kirliliğinden kaynaklanıyor.

Şehire 20 kilometre uzakta kurulacak

Ülkemizde çeşitli sanayi kollarından fabrikalar şehirde zehirli bir havaya sebep oluyor. Denetimlerin yeterli olmaması ve cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle de şehir her geçen gün daha da kirli bir ortama sahne oluyor. Bu kirlilikte en büyük etkiyi Kömürcüler Organize Sanayi başta olmak üzere organize sanayi bölgeleri oluşturuyor. Bu amaçla söz konusu "Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” hazırlandı. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda organize sanayi bölgelerinin şehir merkezlerine en az 20 kilometre uzakta kurulacak ve mevcut OSB'lerde şehir dışına taşınacak. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “izin verilmeyen alanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile şehir merkezine uzaklığı 20 kilometre ya da daha az olan alanlar” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce şehir merkezine uzaklığı 20 kilometreden daha az olan alanlara kurulmuş OSB'ler, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde durumlarını bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına uygun hale getirirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen bir ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!