13 / 08 / 2022

Over Desıgn Studıo Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!


Over Desıgn Studıo Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Halil Karagün tarafından kuruldu.Over Desıgn Studıo Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Halil Karagün tarafından kuruldu.

Over Desıgn Studıo Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi konusu:
- Yurt içi ve yurt dışı her türlü konut, iş merkezi, ticaret merkezi, konaklama tesisi, eğitim binası, kültür ve spor merkezi, hastane, endüstriyel tesis vb. her türlü resmi ve özel yapı tasarımları yapmak, projelendirmek, onaylattırmak ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünü yapmak ve yaptırmak. - Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek, hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak, açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak, yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. - Yurt içinde ve yurt dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projeleri planlamak, projelendirmek, mesleki denetim faaliyetlerinde bulunmak, kontrollüğünü yapmak, taahhüdünde bulunmak. - İnşaat işlerine ait her türlü malzemenin, cihazın ve bu cihazlara ait yedek parçaların üretimini, toptan ve perakende alım-satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. - Yurt içinde ve yurt dışında ısıtma-klima-havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, soğutma tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri, doğalgaz tesisatı ve bunların izolasyon işleri gibi bilcümle mekanik tesisat sistemlerini planlamak, projelendirmek, mesleki denetim faaliyetlerinde bulunmak, kontrollüğünü yapmak, taahhüdünde bulunmak. - Mekanik tesisat sistemlerine ait her türlü malzemenin, cihazın ve bu cihazlara ait yedek parçaların üretimini, toptan ve perakende alım-satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. - Yurt içinde ve yurt dışında alçak gerilim tesisatı, yüksek gerilim tesisatı, yangın algılama ve ihbar sistemleri, aydınlatma sistemleri, yıldırımdan korunma tesisatı gibi bilcümle elektrik tesisat sistemlerini planlamak, projelendirmek, mesleki denetim faaliyetlerinde bulunmak, kontrollüğünü yapmak, taahhüdünde bulunmak. - Elektrik tesisat sistemlerine ait her türlü malzemenin, cihazın ve bu cihazlara ait yedek parçaların üretimini, toptan ve perakende alım-satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. - Her türlü mimarlık hizmetleri yapmak, şehir ve imar planları hazırlamak, taahhüdünde bulunmak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. - Konusu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mümessillikler almak, bayilikler almak, distribütörlükler almak ve vermek işi ile iştigal etmek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar : - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. - Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. - Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. - Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. - Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.