18 / 08 / 2022

Özderici GYO, yönetim kurulu kararını açıkladı!

Özderici GYO, yönetim kurulu kararını açıkladı!

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olağan genel kurul toplantısına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı...Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda özel durum açıklama;


Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03 Nisan 2013 günü saat 09:00'da, Büyükdere Caddesi,Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent,Beşiktaş/İstanbul,Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir. 

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu,ile Faaliyet Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.ozdericigyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın,elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimizden veya www.ozdericigyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığından ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,