Özkaya Taşeronluk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özkaya Taşeronluk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Özkaya Taşeronluk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özkaya Taşeronluk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Özal Özkaya tarafından kuruldu.Özkaya Taşeronluk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Özal Özkaya tarafından kuruldu.

Özkaya Taşeronluk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, ve satmak, aynı zamanda bu işlerin taşeronluğunu yapmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, ve kiraya vermek, taşeronluk yapmak c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Bu tür işlerin taşeronluğunu da yapmak. .e- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri kendi adına yapmak, veya başkası adına taşeronluğunu yapmak. f-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki işlemleri yapabilir. a. Şirket konusu ile ilgili reklam faaliyetlerinde bulunmak, yabancı eserlerin yazılarını, çevirilerini ve piyasa araştırması yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, b. Şirket amacına ulaşabilmesi için yurtiçinden, yurtdışından her türlü krediler senet üzerinden avans kredileri temin edebilir. Şirketin faaliyet konularına giren sanayi, ticari, yatırım faaliyetlerinde bulunabilir, c. Şirket faaliyet konularındaki işleri yapan gerçek ve tüzel kişilikler ile ortak girişimde bulunmak ve mevcut işletmelere iştirak etmek, d. Şirket faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile depolama, bekletme, arındırma ve muhafaza depolarının kurulması bizzat veya başkalarına inşa ettirmek, bunları alıp satmak, devir etmek, kiraya vermek, kiralamak, e. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için lüzumlu makine, tesis ve demirbaşları, taşıt araçlarını, gayrimenkulleri iktisap etmek, devir etmek, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükûna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek gayrimenkullerle ilgili olarak tapu kadastro daireleri nezlinde ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, f. Şirket amacını ulaşabilmesi için gerekli şirket borçları ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlara almak ipotek tesis ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilmesi. İşlemlerini yapmak, g. Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak gerekli ruhsatnamelerin ve izinlerin alınması ve her türlü marka, patent, ihtira haklarının ve beratlarının lisans ve imtiyazlarının know-howların model resim bröve ve ticaret unvanlarının teknik yardım ve fikri hakların müşavirlik mümessillik hizmetlerinin ve diğer sanayi mülkiyet haklarının iktisap edilmesi. Devir ve feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Adres: Güvercintepe Mah.34.Sk. No:24-26/12 Başakşehir