Özmine Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özmine Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Özmine Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özmine Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ertuğ Taha Özmine tarafından kuruldu.


Özmine Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ertuğ Taha Özmine tarafından kuruldu.

Özmine Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK 1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru­luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil­la, yalı otel ve moteller ve benzer­leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sun­mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda değerleme raporlan hazırlamak 2. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştır­ması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belir­lemek ve geliştirmek, yatırım per­formans değerlemelerinde bulun­mak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri­menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet­leri sunmak gayrimenkul ve gayri­menkul e bağlı hakların hukuki du­rumları ile ilgili analiz ve raporla­ma hizmetlerinde bulunmak 3. Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuru­luşların sahip oldukları gayri- menkullerin hakların ve gayri- menkule dayalı projelerin değer­lenmesini yapmak, kiraya verilme­si halinde kira bedellerini belir­lemek bu kurum ve kuruluşların ki­ralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedelleri­ni belirlemek, ipotek kabul edilme­si, ayni sermaye alınması konu­larında değerleme işlemlerini yap­mak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlemi yapmak 4. İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışın­dan konusunda uzmanlaşmış ku­rum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme ra­poru tanzim etmek gayrimenkul, menkul ve şirket değerleme mesleğinin icrasında bu meslekler­le bağdaşık diğer meslek kuru­luşları ve kişiler ile partnerlik sö­zleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuru­luş ve kişilere hizmet vermek 5. Değerleme raporu düzenlen­miş olan gayrimenkullerin değer­leme raporlarını belirli zaman ar­alıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince sak­lanmasını temin etmek 6. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğinde makine ve teçhizatların istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durum­larda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak. 7. Gayrimenkul e dayalı pro­jelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak. 8. Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütük­lerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurum­ların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından bilimsel çalışma ya­pan kuruluşlardan bilim adamların­dan vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 09. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer­lemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danış­manlık hizmeti vermek. OTOMOTİV 1. Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını,otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR,minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, 2. Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak, 3. İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak,bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 4. Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, 5. Elektrik motorları, bobinler, dinamolar, su motorları, motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek parçaların alım satımını yapmak, tüketiciye arzını gerçekleştirmek, 6. Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajını yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak, işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçaların ihracını ve satışını yapmak, 7. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü fuarlara katılmak.

Adres: Altıntepe Mah. Üstündağ Cad. Ertan Apt. No:12/7 MALTEPE