Pendik Kurtköy'de satılık taşınmaz 15,2 milyon TL'ye!

Pendik Kurtköy'de satılık taşınmaz 15,2 milyon TL'ye! Pendik Kurtköy'de satılık taşınmaz 15,2 milyon TL'ye!

Pendik Belediyesi tarafından Pendik Kurtköy'de yer alan taşınmaz satışa sunuluyor. İhalesi 3 Ağustos 2017'de gerçekleştirilecek taşınmazın satış bedeli 15 milyon 229 bin 325 TL olarak belirtiliyor.Pendik Kurtköy'de yer alan taşınmaz Pendik Belediyesi tarafından satışa çıkıyor. Satış bedeli 15 milyon 229 bin 325 TL olarak belirtilen taşınmazın ihalesi 3 Ağustos 2017'de yapılacak. Parsel Satılacak hisse Satılacak İmar Muhammen Geçici İhale gün

Bölge: Kurtköy 

Ada: 8670

Parsel: 1

Parsel alanı: 25.394,46

Satılacak hisse/Pay/Payda: 1218346/2539446

Satılacak alan: 12.183,46

Muhammen bedeli: 15.229.325,00 TL

Geçici teminat: 456.880,00 TL

İhale gün ve saati: 03/08/2017 saat: 10.00

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır, ihale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye | Binası 5. kattaki 


Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname ; bedeli 500,00 (yüz TL.) olup,  Pendik Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğümden (4.Kat) temin edilebilir.

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K1) alanında kalmaktadır. Taks: 0.40, Kaks: 1.65, Maxh: Sabiha Gökçen Hava Mania Plan Kriterlerini aşmamak ' kaydı ile 30.50 m’dir.

3- idare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- ihaleye Katılacaklardan istenilecek Belgeler:

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- ikametgah belgesi, I

2- Nüflıs cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Demekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, !

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsüt

3- Vakıfiardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Demeklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Demeklerden; demek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kumrularının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kumrularınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdüriüğü’ne ! yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte | ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale 'saatine kadar komisyon başkanlığınaulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. BASIN: 636642 (www.bik.gov.tr)