Pendik'te İBB'den 60 bin TL'ye satılık arsa!

Pendik'te İBB'den 60 bin TL'ye satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik'te arsa satışı gerçekleştiriyor. Konut alanında kalan arsanın ihalesi 23 Şubat 2011 günü gerçekleştirilecek...


Verilen ilan şu şekilde;

İhale Konusu: Arsa satışı, Pendik, Dolayoba Mah. Ümit Sok.
Karar No: 182
İhale Tarih ve Saati: 23/02/2011 12:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Dolayoba Mah. Ümit Sok.

1) Encümen Kayıt No: 182

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul  b)İlçesi: Pendik
c) Cinsi: Arsa
d) Yüzölçümü: 182 m²
e) Satışa Konu Belediye Hisse Oranı: 101/182
f) Halihazır: İşgalli
g) İmar Durumu: H: 15.50 m. Ayrık Konut Alanı (YDA)                     
h) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Dolayoba Mah. Ümit Sok.

3) Muhammen Bedeli: 60.600-TL

4) Geçici Teminatı:   1.818- TL

5) İştirak Teminatı:   6.060- TL

6) İhale Tarihi ve Saati: 23 Şubat 2011 12:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9) İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğünden temin edilebilir. Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30        
Fax: 0212 449 51 07

10) Şartname Bedeli: 150-TL.

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrzı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı
c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede tebligat için adres beyanı
g)Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir
Şartname Bedeli: 150

Kübra Genç/Emlakkulisi.com