13 / 08 / 2022

Pera Grup Mühendislik Gayrimenkul Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Pera Grup Mühendislik Gayrimenkul Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 20 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Bingöl tarafından kuruldu.Pera Grup Mühendislik Gayrimenkul Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 20 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Bingöl tarafından kuruldu.

Pera Grup Mühendislik Gayrimenkul Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak, kiralamak ve kiraya vermek. 5. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 7.Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç) Şirket bu amaçla; a) Konusu ile ilgili tasarrufi muamelelerde bulunabilir, şirketin ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, b) Şirket her türlü depo antrepo inşa eder, inşa ettirir, satın alır, kiralar, kiraya verir veya devir eder. Bu tür depo antrepolarla ilgili işletmecilik yapar. c) Şirket yukarıda açıklanan amaçları ile ilgili pazarlama faaliyetlerinde bulunur, büro ve mağazalar ile her türlü satış teşkilatı kurar, d) Şirket her türlü menkul, gayrimenkul, nakil vasıtaları ve her türlü hakları iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, e) Şirket üçüncü şahıslar adına rehin ipotek tesis edebilir ipotekleri fes edebilir başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir. f) Şirket her türlü makine, makine parçası, yedek parça, alet cihaz ve teçhizatı alır, satar, kendi ihtiyaçları için kullanır, pazarlar veya ihraç eder, g) Şirket iktisap ettiği araziler üzerinde inşaat yapabilir veya yaptırabilir yap işlet devret şeklinde anlaşmalar yapılarak yapılan anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya girebilir gerektiğinde sahip olduğu gayrimenkulleri rehin ipotek ve teminat verebilir, bunlar üzerinde kat mülkiyetini intifa ve şufa ile TTKda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer bütün hakları kullanabilir, sahip olduğu hakları ciro devir ve temlik edebilir, bunları kullanabilir kullandırabilir. Gayrimenkulleri kiralar, kiraya verir, işletir, h) Şirket yurt içinde ve dışında her türlü fuar, sergi ve panayırlara katılabilir. Buralarda teşhir ve satış reyonları açabilir. ı) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü kara, hava ve deniz araçları alır, satar, kendi adına tescil eder, bu araçları kiralar veya kiraya verir, işletir ve bunların alım satımına kiralanmasına aracılık eder, nakil vasıtaları üzerinde rehin alır, rehin verir veya bu haklarını bir başkasına devreder, i) Şirket serbest bölgelerde konusu ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunur, k) Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai vs. muamelatı ihraç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı patent ihtira beratı marka know how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendisi adına tescil ettirebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir. Yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir, l) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı hakiki veya hükmi şahıslarla her türlü ortaklıklar tesis edebilir aynı mevzu ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini tahvillerini kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir. Bu kabil ortaklıkların Türkiyede mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir. m)Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak n)Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.