17 / 08 / 2022

Plus Commercıal Gayrimenkul Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Plus Commercıal Gayrimenkul Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Abdurrahman Aksu tarafından kuruldu.Plus Commercıal Gayrimenkul Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Abdurrahman Aksu tarafından kuruldu.

Plus Commercıal Gayrimenkul Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel,motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, apartman, ev, iş yeri , arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak,kiraya vermek. 2-Gayrimenkullerin alımında, satımında kiralanmasında taraflara ve üçüncü kişilere danışmanlık ve aracılık hizmeti yapmak. 3-Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 4-Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları ile gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek ve gayrimenkullerle ilgili tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufları yapmak. 5-Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek. 6-Konusuyla ilgili her türlü eski eser ve yeni binalarda restorasyon, dekorasyon ile her türlü boya, sıhhi tesisat gibi işleri ve bu işlerle ilgili bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmak, yaptırmak ve bu işlerle ilgili olarak resmi ve özel her nevi ihalelerde katılmak, taahhütlerde bulunmak, ihalesi kalanların tamamı veya bir kısmını aracılık yapmamak şartı ile devir ve temlik etmek. 7-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 8-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir ve şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 9-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 10-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.