28 / 06 / 2022

Pursaklar Belediyesi'nden 16.6 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Pursaklar Belediyesi'nden 16.6 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Pursaklar Belediyesi, 3 mahallesindeki 5 arsayı ihale ile satıyor. İhale 29 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşecek...Pursaklar Belediye Başkanlığı tarafından Ayyıldız, Tevfik İleri ve Fatih Mahallelerinde yer alan 5 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 16 milyon 607 bin 200 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 29 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak.

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı   :  Pursaklar Belediye Başkanlığı

b) Adresi     :  Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok.No:35 Pursaklar/Ankara

c) Telefon numarası       :  312 5519824

ç) Faks numarası      :  312 5271412

d) Elektronik posta adresi        :  [email protected]

e) İhaleyi Yürütecek Müdürlük   :  Pursaklar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler;

2.1. İhalenin konusu; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listedeki taşınmazların satılmak suretiyle ihale edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 36. ve 45. maddesine göre 29.08.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Kapalı Teklif Usulü ve Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

Pursaklar Belediyesi nden 16.6 milyon TL ye satılık 5 arsa!

2.2. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler    :  İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

2.3. İhalenin yapılacağı adres              :  Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3   4. Kat Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

3.1. Muhammen Bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat yatırılacaktır.

3.2. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet Tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış şartname.

4 - İhale ile ilgili şartnameyi almayanlar ihaleye iştirak edemezler. İhale dokümanı Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok. No: 35 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

6 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.