05 / 07 / 2022

Şahinbey Belediyesi, 4 mahallede 32 arsayı satışa çıkarıyor!

Şahinbey Belediyesi, 4 mahallede 32 arsayı satışa çıkarıyor!

Şahinbey Belediye Başkanlığı, Güneykent, Mavikent, 23 Nisan ve de Kızılhisar Mahalleleri'nde yer alan 32 arsasını 03 Eylül Çarşamba günü Saat 15:30 'da ihaleye çıkarıyorŞahinbey Belediye Başkanlığı, Güneykent, Mavikent, 23 Nisan ve Kızılhisar Mahalleleri'nde yer alan 32 arsasını satışa çıkardı. Arsaların fiyatları 108 bin 435 TL'den başlıyor ve 1 milyon 510 bin 632 TL'ye kadar yükseliyor. 


Söz konusu arsaların satış ihalesi 03 Eylül Çarşamba günü Saat 15:30'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda İhale Komisyonu'nca (Encümenince) yapılacak. ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN

                   

 

1.      İHALENİN KONUSU :

 

Belediyemize aitaşağıda bilgileri verilen 32 adet arsanın satış ihalesidir.

 


2.      İHALENİNTARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİMSÜRESİ :

 

Söz konusuarsaların satış ihalesi 03/EYLÜL/2014 ÇARŞAMBA günü Saat 15:30'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonundaİhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerinaşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 02/EYLÜL/2014 SALI günü mesaibitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve satensonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

3.      İHALENİN YAPILIŞŞEKLİ : 

 

İhale konusuarsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince Açık TeklifUsulü İhale yoluyla yapılacaktır.

 

4.      İHALEŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

 

İhaleye İştirakedecek gerçek ve tüzel kişiler, Şartnameyi 100,00 TL Belediyemiz veznesineyatırarak, Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. ( her arsa için ayrı ayrı şartname bedeliyatırılacaktır)

 

5.      GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

 

İhaleye iştirakedecek gerçek ve tüzel kişiler geçici teminatı hangi arsa için yatırmış isesadece o arsanın ihalesine girebilirler. Birden fazla taşınmazın ihalesinegirmek isteyenler, her taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatıracaklardır.

Satışı yapılacakolan arsaların % 3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, İhaleyeİştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen arsaların hangisineiştirak edeceklerse o arsaya ait geçici teminatı belirterek, Belediyemizveznesine Türk Lirası olarak nakden yatırılabileceği gibi BelediyemizinVakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48IBAN numaralı hesabına da yatırabilirler. Ayrıca geçici teminat, BelediyemizEmlak İstimlâk Müdürlüğüne süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu olarak daverilebilir.

İhale Komisyonuihalenin herhangi bir safhasında açık arttırma yükseldiği takdirde yükselenmiktara göre   % 3 geçici teminatıntamamlatılmasını isteyebilir. Geçici teminat farkını vermeyenler veyatamamlayamayanlar ihale dışı bırakılarak, ihale bu şartı yerine getirenlerarasında devam ettirilir.

 

6.      TEMİNATA İLİŞKİNESASLAR :

 

a.      Tedavüldeki Türk Parası,

b.      Bankalar ve özel finans kurumlarının vereceklerisüresiz teminat mektubu

 

 

7.      İHALEYEKATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER :

 

İhaleyekatılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

A.     İstekli gerçekkişi ise :

a.       TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olmak.

b.      Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olduğunugösterir belge (Nüfus Müdürlüğü'ndentemin edilecek),

c.       Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adresgösterir belge (şartname ekindebelirtilen tebligat bilgi formu),

d.      Noterden tasdikli İmza sirküleri,

e.       Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adınaihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f.       Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafındanayrı ayrı imzalanmış şartname,

g.      İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzunaslı,

h.      Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limitdahili banka teminat mektubu,

i.        Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğündenalınmış) belge,

j.        Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortakgirişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biritarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrıayrı verilmesi zorunludur.

 

B.     İstekli tüzelkişilik ise   

 

a.      Tüzel kişi olması halinde,   mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlıbulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlıolduğuna dair belge ve faaliyet belgesi,

b.      Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilininnoter tasdikli imza sirküsü,

c.       Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adresgösterir belge (şartname ekindebelirtilen tebligat bilgi formu),

d.      Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limitdahili banka teminat mektubu,

e.       Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafındanayrı ayrı imzalanmış şartname,

f.       İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,

g.      Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğündenalınmış) belge,

h.      Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortakgirişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak tüzel kişilerin her biritarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrıayrı verilmesi zorunludur.

 

 

Not: Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilensıraya göre dizilerek Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslimedilecektir.

 

İhaleyeiştirak edeceklere duyurulur.


İhale ilanı için tıklayın