Sakarya Arifiye'de 5,5 milyon TL'ye icradan fabrika!

Sakarya Arifiye'de 5,5 milyon TL'ye icradan fabrika!

T.C. Sakarya 4. İcra Müdürlüğü, Sakarya ili Arifiye ilçesi Adalıhanlıköy Mahallesinde bulunan fabrika arsası ve binasını toplam 5 milyon 525 bin 343 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 14 Kasım 2011 Pazartesi günü 12:20-12:30 saatleri arasında gerçekleştiri

Verilen ilan şöyle;

TC. SAKARYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA N0:2010/3874 ESAS

Gayrimenkul açık arttırma ilanı

Satılarak paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkulun;

TAPTU KAYDI: Tapuda tamamı borçluya ait Sakarya ili Arifıye ilçesi Adalıhanlıköy mh.si

tapunun 105 ada 6 parsel noda kayıtlı kaydcn kargir idari bina,fabrika ve arsa vasıflıdır.Taşınmaz

üzerinde bir idari bina fabrika binası eklentileri, istif alam, labarotuvar, depo ve jeneratör odası

vardır. Parselin alam 7.582,45 m2. Dir. Değeri 5.525 343,00 ti dır. Jeneratör odasında 1 adet 225

KWA jeneratör vardır.

İMAR DURUMU : Taşınmaz imar sakarya 1. organize sanayi bölge uygulama imar planında ve

sanayi alanında kalmakta taks 0,50 kaks,0,60 hmax = serbest şartlarına ve yapı yaklaşma

mesafelerine uymak kaydıyle yapılaşma izni bulunmaktadır.

EVSAFI: Taşınmaz hanlı mahallesinde bulunan 1.organize sanayi bölgesi dahilinde yer

almaktadır. Konum olarak sanayinin ana bulvarı üzerindedir. Etrafı ve yakın çevresi fabrika ve

büyük imalathane ile çevrilidir. Taşınmazın yakınında toyota otomobil fabrikası ve toprak

holdinge muhtelif fabrikalar vardır. İstanbul  Ankara  tem otoban yolbu ve D-100 karayoluna

yakındır. Düz bir arazidedir tüm altyapısı mevcuttur. Ulaşım imkanları iyidir. Etrafı tel çitle

çevrilidir. 3 katlı idare binasının ilk katı betonarme son katı kısmen betonarmedir. Zemin katta

yemekhane jnutfak,soyunma odası 1. katta müdür odası, muhasebe vs. vardır. Son katta erkek

ve bayan mescitleri jnisafir odası.seminer odası, lavabo ve wc ,1er vardır. Binanın tamamında

kolorifer tesisatı mevcuttur. Ayrıca fabrika üretim binası vardır. Çelik kontrüksiyonludur. 4 adet

otomatik ve büyük düşey kapılan vardır. Alüminyum pencere doğramaları vardır. Binada

aydınlatma tesisatı ile tavandan ısıtma tesisatı mevcuttur. Ayrıca binada çelik sundurma vardır.

Labarotuvar binası, jeneratör binası, 2 ayrı depo ardiye binası, giriş güvenlik binası vardır.

Başkaca ayrıntılar dosyasındadır.

SATIŞ YERİ. Sakarya Adliyesinin içinde bulunan mezat salonunda yapılacaktır, (icraların

bulunduğu giriş kapısından girilip mezat salonu zemin kattadır.)

14.11.201112.20-1230

24.11.20111220-1230

arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60 im ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacaklılar var ise alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile ikinci açık arttırmaya çıkarılacaktır.. Bu artırmada da tahmin edilen kıymetin %40 mı ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar var ise alacakları mecmuunu, satış masraflarını ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı taktirde satış düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde TÜRK LİRASI veya bu miktar kadar milli bir bankanın KESİN TEMİNAT MEKTUBU vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedeli üzerinden Damga resmi.%18 KDV, TAPU HARCININ 1/2'si alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından doğan vergi borçlan ile tellaliye resmi satıcıya ait olup satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde, haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp taşınmazın kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içerisinde ihale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesh olunarak İ.İ.K.nun 133. Madde hükmü tatbik olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar/ ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire de açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukandaki esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.

(İc.İf.K.126)

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Borçluya ve diğer ilgililere ve haciz ve rehin

alacaklılarına tebliS olmak üzere ilan olunur.

B.: 59980 www.bik.gov.tr

İlanı incelemek için tıklayın!