03 / 12 / 2023

Sakarya Büyükşehir'den 48.6 milyon TL'ye satılık hal tesisi!

Sakarya Büyükşehir'den 48.6 milyon TL'ye satılık hal tesisi!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erenler ilçesinde bulunan hal tesisini 48 milyon 660 bin 446 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 17 Kasım 2020 günü gerçekleşecek.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erenler ilçesinde bulunan hal tesisini satışa çıkardı. 29843.88 metrekarelik hal tesisinin satış bedeli 48 milyon 660 bin 446 TL olarak belirlendi. 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 26.M.2 Pafta 10363 Parsel numaralı 29843.88 m2’lik hal tesisleri niteliğindeki taşınmazın satışı.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 3.500,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Not: İhaleyle ilgili vergi ve tapu devri ile ilgili giderler istekliye aittir.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

MADDE – 4: İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:
İlçe/Mahalle: Erenler/Erenler
Parsel: 10363 
Metrekaresi: 29843.88 metrekare
Nitelik: Hal Tesisleri 
İmar Durumu: Ticaret+Özel Eğitim Alanı+Yol ve Park 
Tahmini Satış Bedeli: 48.660.446,34 TL 
Geçici Teminat Bedeli Yüzde 3: 1.459.813,39 TL 
İhale Tarihi: 17.11.2020
İhale Saati: 14:00

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler
1- İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi
2- Kanuni ikametgâh adresini gösterir belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
3- Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge
4- İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, yanında vekâletname
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları belgelemek suretiyle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c- İstekli vekaleten katılıyor ise, noterce tasdikli vekaletname
6- Belediyede borcu olmadığına dair yazı

MADDE – 6:TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ
Teklif zarfları 17.11.2020 Salı günü saat 12:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Geri Dön