30 / 06 / 2022

Sakarya Serdivan'da 5.3 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Sakarya Serdivan'da 5.3 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Serdivan Belediye Başkanlığı, Sakarya Serdivan'da yer alan gayrimenkulleri 5 milyon 325 bin 308 TL bedelle satışa çıkardı.Serpan Belediye Başkanlığı, Sakarya Serpan'da yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 5 milyon 325 bin 308 TL olarak belirlendi.

Serpan Belediye Başkanlığından:
1 - Serpan İlçesi, Belediye Başkanlık Makamının 06.11.2019 tarih ve 148 sayılı olurları ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların
(arsaların) satışı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.
2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda (1, 2, 3, 4, 5) nolu sıradaki arsalar için 19.12.2019 Perşembe günü saat 14.30’da başlayarak sırası ile
Serpan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.
3 - Satılacak taşınmazların (arsaların) listesi;

Sakarya Serdivan da 5.3 milyon TL ye satılık 5 gayrimenkul!

4 - Taşınmaz malların (arsaların) tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa
için bedelin %3 (yüzde üç)ü kadardır. İsteklilerin ihaleye katılmak istediği her arsa için ayrı ayrı olarak geçici teminatlarını 19 ARALIK 2019 Perşembe
günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;
5.1- Kanuni ikametgah sahibi olması.
5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,
5.2.1- Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. Kimlik No’su.
5.2.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi
odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
5.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
5.3.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.
5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile
ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise
mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.
6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 500,00 TL.’sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale
şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.
7 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını, 19.12.2019 Perşembe günü saat 14:00’de kadar Belediye Mali Hizmetler
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
8 - İstekli, sonuçlanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, ihale bedelinin ve diğer harçların tamamını 30 (otuz) gün içerisinde, Belediye
veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması şartı ile taşınmazlar(arsalar) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.
9 - Taşınmazların ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.
10 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.
11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.