Samsun Büyükşehir'den 15.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Samsun Büyükşehir'den 15.2 milyon TL'ye satılık arsa! Samsun Büyükşehir'den 15.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlkadım ilçesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 15 milyon 255 bin 600 TL olarak belirlendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlkadım ilçesinde bulunan arsayı 15 milyon 255 bin 600 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 21 Haziran 2019 günü gerçekleşecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.06.2019 tarihli ve 13-1-184 sayılı kararı ile satışa sunulması kararlaştırılan, Aşağıdaki tabloda özellikleri, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli yazılı olan tapuya İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı 1.017,04 metrekare yüzölçümlü, imar planında yükseklik 18.50 m. blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış olan "arsa" nitelikli taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile tamamı peşin olarak ödenmek üzere satışı yapılacaktır. 

- İhalede artırım (yarışma) yukarıdaki tabloda yazılı olan muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.

İlçe/Mahalle: İlkadım/Kılıçdede
Ada/Parsel: 7916 / 10
Niteliği: Arsa
Arsa Payı: Tam
Alanı (metrekare): 1.017,04 metrekare
Muhammen Satış Bedeli: 15.255.600,00 TL
Geçici Teminat Bedeli: 457.668,00 TL

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3-Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına şahsen veya 362 431 60 90 / 1133– 1152 - 1153 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

4- Bahse konu İhale 23.01.2020 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A) İstekli gerçek kişi ise:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) İkametgâh Belgesi,
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,
d) Adres Beyannamesi,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noterde düzenlenen vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
i) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.
B) İstekli tüzel kişi ise:
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketi temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri veya şirketin vekili olarak katılacakların ise noterde düzenlenen vekâletname ve imza sirküleri,
c) Tebligat için adres gösterilmesi, telefon bildirilmesi,
d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
g) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.
C) Ortak girişim ise: Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

6- Teklifler İhale günü olan 23.01.2020 Perşembe günü Saat:15.00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir.
-Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
-Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.00’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.