Samsun İlkadım Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Samsun İlkadım Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak! Samsun İlkadım Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

İlkadım Belediye Başkanlığı, Samsun İli İlkadım İlçesi'nde yer alan binayı yıkarak kat karşılığı inşaat yaptıracak. Kat karşılığı inşaatın bedeli 600 bin TL olarak belirlendi.

İlkadım Belediye Başkanlığı'ndan:


1 - İhalenin konusu, Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait, Samsun ili Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi, F36B22B1D pafta, 7119 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerinde bulunan mevcut binanın yıkılarak; Ticaret + Konut inşaatı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü” ile Kat Karşılığı ihale edilecektir.


2 - Geçici teminat inşaat maliyet bedeli ve ihale artırımına esas bedel üzerinden ayrı ayrı ödenecektir. Tahmini inşaat maliyet bedeli 10.601.250,00 TL olup, eksik imalatlara karşılık 600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası) üzerinden artırım yapılacaktır.

Geçici teminat miktarı İnşaat maliyetine esas bedelin %3’ü olan 318.037,50 TL (Üçyüzonsekizbinotuzyedi TürkLirası Ellikuruş) ve ihale artırımına esas bedelin %3’ü olan 18.000,00 TL (Onsekizbin TürkLirası)’dir.

İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasını müteakip ruhsat alınmasından itibaren: 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür. İhaleyi alan yüklenici yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) gün içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Herhangi bir sebepten dolayı inşaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında Belediye Encümeni yetkilidir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. Encümen tarafından verilen bu ek süre içerisinde Belediyeye kalacak olan bağımsız bölümler için toplam aylık 9.000,00 TL kira bedeli tahsil edilir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez.

İstekliler İdari Şartnamenin 16.3. maddede belirtilmiş Belediyeye kalacak yerlere ilave olarak 600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası) üzerinden teklif verecek olup, İhale üzerinde kalan istekli, İnşaat maliyetine esas bedel ve ihale artırımına esas bedel esas alınarak, ihale onayından sonra tebliğ tarihini takip eden 15. günün mesai saati bitimine kadar %6 oranında kat’i teminatı ayrı ayrı vermek, karar pulu, damga vergisi bedellerini belediye veznesine yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır. Belirtilen süre ve miktarda kat’i teminat verilmemesi, karar pulu ve damga vergilerinin yatırılmaması halinde sözleşme veya bedeller yatırılsa dahi sözleşme imzalanmazsa ihale iptal edilir, geçici teminat belediye ye irat kaydedilir.

İnşaat maliyetine esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin teminat binaya iskân alınması ve belediyeye kalacak olan mahallerin teslimi halinde hemen iade edilir. İhale artırımına esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin teminat ihale artırımına bedelinin tamamının süresi içerisinde ödenmesi halinde hemen iade edilir.


3 - İhale, 31/05/2016 SALI günü saat 10:00’da İlkadım Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73 encümen salonu Belediye Hizmet Binası İlkadım/SAMSUN).

Teklifler en geç 30/05/2016 PAZARTESİ Saat 17:00’a kadar İlkadım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Bahçelievler Mahallesi şehit Mehmet SANSIKÇI Sokak No: 1 İlkadım/ SAMSUN)


4 - İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,


5 - İstekliler, İlkadım Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden (Gazi Hizmet Binası Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1) gayrimenkulün imar durumu vb. bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir. İhaleye ait şartname Samsun İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilir.