Samsun Ladik Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Samsun Ladik Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak! Samsun Ladik Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Ladik Belediye Başkanlığı, Samsun Ladik İlçesi'nde arsa üzerine kat karşılığı inşaat yaptıracak. Kat karşılığı inşaatın bedeli 4 milyon 920 bin 300 TL olarak belirlendi.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Ladik Belediye Başkanlığı'ndan:


1 - İhale konusu olan iş; Samsun İli, Ladik İlçesi, Akpınar Mahallesi, 242 Ada, 8 Parsele kat karşılığı inşaat yapılması işidir.


2 - Şartname ve ekleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 150.00 TL makbuz karşılığında alınır.


3 - İhale; Ladik Belediye Encümen toplantı salonunda 24 Mayıs 2016 tarihinde saat 14:00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.


4 - İhalenin Muammen bedeli: 4.920,300,00 TL (dörtmilyondokuzyüzyirmibinüçyüz Türk Lirası) olup geçici teminat 147.609,00 TL (Yüzkırkyedibinaltıyüzdokuz TL) dir.


5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

İsteklilerin:


A) İkametgâh belgesi,

B) Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

F) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 147.609,00 TL (Yüzkırkyedibin altıyüzdokuz TL) geçici teminat vermesi,

G) 1.) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

Son 5 yıl içinde;

Tek taahhütte en az 3000 (üç bin) m2 veya en fazla iki ayrı taahhütte en az 5000 (beş bin) m2 Konut, işyeri veya Otel, Hastane ve bunun gibi Konut benzeri inşaat işlerini bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İŞ BİTİRME BELGESİ,

Yol, Altyapı, Sulama ve buna benzer inşaat işlerine ait iş bitirmeler kabul edilmeyecektir.

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve  görevlerini belirten belge,

3. İlgili vergi dairesinden onaylı son beş yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini vermesi. Ayrıca VERGi BORCU YOKTUR BELGESİ ile S.G.K. PRİM BORCU YOKTUR BELGESİ.

4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

5. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge

6. Son 3 yıla ait Şirket Cirosu,

7. Bu ihalenin ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu (kullanılmamış nakit % 20, teminat mektubu kredisi %20 olacak.

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (’G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ını sağlaması şarttır.


6 - İhaleye ait kapalı teklifler 24 Mayıs 2016 tarihi ve saat 13:45 e kadar Ladik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilebileceği gibi iadeli posta vasıtası ile de gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.


7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


8 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.