Samsun'da 12.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Samsun'da 12.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Samsun'da 12.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Samsun Büyükşehir Belediyesi; Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı toplamda 12 milyon 365 bin 140 TL bedel ile satışa çıkardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi; Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi'nde bulunan 2 adet arsayı satışa sundu. Satışa konu olan arsalar için toplamda 12 milyon 365 bin 140 TL bedel isteniyor. 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarih, 12-1-263 sayılı kararı ve 13.01.2017 tarih, 2-1-12 sayılı kararı uyarınca, Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlaması amacıyla, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri, yüzölçümleri ve imar durumları, Muhammen Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 2 adet “arsa” vasıflı taşınmazın, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca tamamı peşin ödenmek üzere KAPALI TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3 - Bahse konu İhale 28.02.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.45’te (İhale 14,45’te başlayacak ve 2 adet taşınmazın ihalesi sonuçlanana kadar devam edilecektir) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A) İstekli gerçek kişi ise:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) İkametgâh Belgesi,
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,
d) Adres Beyannamesi,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter
tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
B) İstekli tüzel kişi ise:
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen
faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter
onaylı vekâletname ve imza sirküleri,
c) Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı,
d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)
e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
C) Ortak girişim ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında
belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler,
5 - Teklifler İhale günü olan 28.02.2019 Perşembe günü Saat:14.45’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine) verilecektir.
- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 14.45’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.