29 / 06 / 2022

Samsun'da belediyeden açık otopark kiralama ihalesi 30 Eylül'de!

Samsun'da belediyeden açık otopark kiralama ihalesi 30 Eylül'de!

İlkadım Belediye Başkanlığı; Samsun İlkadım Belediyesi'ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Tepecik Mahallesi üzerinde bulunan açık otoparkın kiralama işini 30 Eylül 2014 tarihinde ihaleye çıkarıyor.İlkadım Belediye Başkanlığı; Samsun İlkadım Belediyesi'ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Tepecik Mahallesi üzerinde bulunan  açık otoparkın kiralama işini ihaleye çıkarıyor.


İhalesi; 30 Eylül 2014 tarihinde saat  10.15'te İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacak. 


İHALE İLANI: TEPECİK MH.OTOPARK KİRALAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 368


İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN


- İLAN -


1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi'ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Tepecik Mahallesi üzerinde bulunan 2500 m2 lik açık otopark 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALİ TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile kiraya verilecektir.


2- Taşınmazın kira bedeli (aylık) 1.500,00 TL ( Bin Beş Yüz Türk Lira )olup, geçici teminatı 1.620,00 TL (Bin Altı Yüz Yirmi Türk Lira ) 'dir. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 30 gün içinde; İhale bedelinin tamamı ile damga vergisi, ihale karar pulu bedelini İlkadım Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.


3- İhale 30/09/2014 Salı günü saat 10:15'da İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda ( Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet SANDIKÇI Sokak N.:l İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler ihale saatine kadar yukarıda adresi belirtilen İlkadım Encümen Başkanlığına teslim edilecektir.


4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:


A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus idaresi'nden alınacak )


B) Tebligat için adres göstermesi,


a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin


(a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,


C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %'3'ü oranında)


D) İmza sirkülerini vermesi,


a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,


b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,


E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,


F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,


G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur yazısı,


5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 100,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1) temin edilebilir.


6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İhale ilanı için tıklayın