04 / 12 / 2022

Şanlıurfa'da 39.5 milyon TL'ye satılık 16 gayrimenkul!

Şanlıurfa'da 39.5 milyon TL'ye satılık 16 gayrimenkul!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa'da yer alan 16 adet gayrimenkulü 39 milyon 479 bin 876 TL bedelle satışa çıkardı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa'da yer alan 16 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 39 milyon 479 bin 876 TL olarak belirlendi.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

Şanlıurfa da 39.5 milyon TL ye satılık 16 gayrimenkul!

2- İhale 21/10/2021 ve 28/10/2021 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da  Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;  
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

Şanlıurfa da 39.5 milyon TL ye satılık 16 gayrimenkul!

k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m) İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakka olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
5- 21/10/2021 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 20/10/2021 Çarşamba günü saat 17:00 ve 28/10/2021 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 27/10/2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (sonrasında dosya alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7-  101 ada 2 parsel, 101 ada 3 parsel, 396 ada 9 parseller için Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olup, diğer taşınmazlar Açık Teklif Usulü olacaktır.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
9- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
10- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi: Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi Vergi No: 7880051454 İban No: TR**********************71

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin       :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası
Cumhuriyet Caddesi, 147.Sokak 4.Kat No:27  Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 3185100  Dahili 1736  Faks : 0 414 313 0649  www.sanliurfa.bel.tr    [email protected]  
 e-posta: [email protected] 0542 287 72 62
Geri Dön